ТЪРСЕНЕ
КАТАЛОГ
Име:

e-mail:

 

архив семинари

ТЪРГОВСКО ПРАВО И ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС
24, 25 и 26 октомври 2008 г., София, хотел „Родина“

Лектори:
Борислав Белазелков – съдия във Върховния касационен съд
Светла Цачева – съдия във Върховния касационен съд
Красимир Влахов – съдия в Софийския градски съд 
Таня Бузева  – преподавател по търговско право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

ПРОГРАМА 

24 октомври, петък

08.30-9.30 регистрация на участниците

9.30-12.30 Предявяване на искове за разглеждане в производство по търговски спорове – лектор Борислав Белазелков 
• търговски спор 
•  предявяване на иска
• становища, оспорвания, възражения, изменение на иска, включване на нови правоотношения в предмета на делото 
•   доклад по делото и указания на съда
•  нови обстоятелства, нови доказателства, възражения за прихващане след срока за отговор на исковата молба 
• разглеждане на делото в открито и в закрито заседание, обявяване на решението и връчване на преписи

11.00-11.30 кафе-пауза
12.30-13.30 обяд

13.30 -17.00 Практически проблеми на първоинстанционното производство – лектор Красимир Влахов
•  родова подсъдност и държавни такси
• служебни задължения на съда и преклузии на процесуални права
• движение на делото. Първо съдебно заседание
• усложнения в процеса по страни и предмет
• доказателства. Оспорване истинността на документи
• призоваване

15.00-15.30 кафе-пауза

25 октомври, събота

9.30 – 12.30 Актуални въпроси на заповедното производство – лектор Красимир Влахов
• предпоставки и ред за издаване на заповед за изпълнение и заповед за незабавно изпълнение
• защита на длъжника
• иск за съществуване на вземането. Иск за оспорване на вземането

11.00-11.30 кафе-пауза
12.30-13.30 обяд

13.30- 17.00 Защита на капитала в българското търговско право –лектор Таня Бузева
• моделът на европейското дружествено право
• набиране на капитала 
  – извършване на непарична вноска 
  – скрита непарична вноска
•  поддържане на капитала
  – плащания към съдружници и акционери 
  – собствени дялове/акции 
  – декапитализация 
• капиталът при преобразуване

15.00-15.30 кафе пауза


26 октомври, неделя
9.30 -13.00 Обжалване на решенията и определенията. Отмяна на влезли в сила решения и заповеди за изпълнение – лектор Светла Цачева
• въззив на решенията:
 – срок за обжалване, прекъсване и спиране на срока; 
 – въззивна жалба, указание в какво се състои порочността на решението, новонастъпили факти, новооткрити обстоятелства, новооткрити доказателства
 – отговор на въззивната жалба, насрещна въззивна жалба, отговор на насрещната жалба 
 – подготвително заседание, доклад на жалбите и отговорите 
 – правомощия на въззивния съд 
•  касация на решенията;
 –  касационни основания и основания за допускане на касационното обжалване
 – отговор на касационната жалба 
 –  правомощия на касационния съд 
• обжалване на определенията
 – определения, неподлежащи на инстанционен контрол, обжалваеми определения, определения, подлежащи на проверка с решението
 – обжалване с частна жалба
 – обжалване с частна касационна жалба 
• отмяна на влезли в сила решения и заповеди за изпълнение - отмяна от Върховния касационен съд, отмяна от по-горния съд

11.00-11.30 кафе пауза 

13.00-13.30 Връчване на удостоверения за участие и закриване на семинара


 


 

 

 
eXTReMe Tracker