ТЪРСЕНЕ
КАТАЛОГ
Име:

e-mail:

 

архив семинари

ТЪРГОВСКО ПРАВО И ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС
10, 11 и 12 октомври 2008 г., София, хотел „Родина“
Лектори:
Борислав Белазелков – съдия във Върховния касационен съд
Светла Цачева – съдия във Върховния касационен съд
Красимир Влахов – съдия в Софийския градски съд
Александър Кацарски – преподавател по търговско право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

ПРОГРАМА

10 октомври, петък

08.30-9.30 регистрация на участниците

9.30-12.30 Предявяване на искове за разглеждане в производство по търговски спорове – лектор Борислав Белазелков
• търговски спор
• предявяване на иска
• становища, оспорвания, възражения, изменение на иска, включване на нови правоотношения в предмета на делото
• доклад по делото и указания на съда
• нови обстоятелства, нови доказателства, възражения за прихващане след срока за отговор на исковата молба
• разглеждане на делото в открито и в закрито заседание, обявяване на решението и връчване на преписи

11.00-11.30 кафе-пауза
12.30-13.30 обяд

13.30 -17.00 Практически проблеми на първоинстанционното производство – лектор Красимир Влахов
• родова подсъдност и държавни такси
• служебни задължения на съда и преклузии на процесуални права
• движение на делото. Първо съдебно заседание
• усложнения в процеса по страни и предмет
• доказателства. Оспорване истинността на документи
• призоваване

15.00-15.30 кафе-пауза

11 октомври, събота

9.30 – 12.30 Актуални въпроси на заповедното производство – лектор Красимир Влахов
• предпоставки и ред за издаване на заповед за изпълнение и заповед за незабавно изпълнение
• защита на длъжника
• иск за съществуване на вземането. Иск за оспорване на вземането

11.00-11.30 кафе-пауза
12.30-13.30 обяд

13.30- 17.00 Защита на капитала в българското търговско право –лектор Александър Кацарски
• моделът на европейското дружествено право
• набиране на капитала
– извършване на непарична вноска
– скрита непарична вноска
• поддържане на капитала
– плащания към съдружници и акционери
– собствени дялове/акции
– декапитализация
• капиталът при преобразуване

15.00-15.30 кафе пауза12 октомври, неделя

9.30 -13.00 Обжалване на решенията и определенията. Отмяна на влезли в сила решения и заповеди за изпълнение – лектор Светла Цачева
• въззив на решенията:
– срок за обжалване, прекъсване и спиране на срока;
– въззивна жалба, указание в какво се състои порочността на решението, новонастъпили факти, новооткрити обстоятелства, новооткрити доказателства
– отговор на въззивната жалба, насрещна въззивна жалба, отговор на насрещната жалба
– подготвително заседание, доклад на жалбите и отговорите
– правомощия на въззивния съд
• касация на решенията;
– касационни основания и основания за допускане на касационното обжалване
– отговор на касационната жалба
– правомощия на касационния съд
• обжалване на определенията
– определения, неподлежащи на инстанционен контрол, обжалваеми определения, определения, подлежащи на проверка с решението
– обжалване с частна жалба
– обжалване с частна касационна жалба
• отмяна на влезли в сила решения и заповеди за изпълнение - отмяна от Върховния касационен съд, отмяна от по-горния съд

11.00-11.30 кафе пауза

13.30-14.00 Връчване на удостоверения за участие и закриване на семинара

eXTReMe Tracker