ТЪРСЕНЕ
КАТАЛОГ
Име:

e-mail:

 

архив семинари

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС
27, 28 и 29 май 2011 г., София, хотел „Родина“
Лектори:
Борислав Белазелков, съдия във Върховния касационен съд
доц. Кристиан Таков, преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”
Стефан Стефанов, преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”
Хрипсиме Мъгърдичян, заместник-председател на Софийския районен съд


  • Курсът на обучение осигурява синтезирано усвояване на новите положения в уредбата.
  • Поднасянето на лекционния материал е ориентирано към активното включване на участниците чрез поставяне на въпроси по всяка от разглежданите теми.


ПРОГРАМАпетък
 

8.30–9.30 регистрация на участниците

9.30–12.30
Актуални въпроси на неустойката по граждански и търговски сделки
лектор Кристиан Таков

• видове неустойка и практическите им ефекти
• формулиране на клаузите за неустойка
• кумулация на лихва с неустойка; олихвяване на неустойка
• прекомерност на неустойката
• екзорбитантност (неморален размер) на неустойката
• тежест на доказване и други процесуални аспекти при прекомерност и екзорбитантност.

11.00–11.30 кафе-пауза
12.30–13.30 обяд

13.30–17.00
Практически проблеми на исковете за попълване на масата на несъстоятелността
лектор Стефан Стефанов

• особености на обективното съединяване на искове
• основни елементи на преферентните искове и на исковете, основани на нееквивалентност на престациите
• атакуване на плащания, извършени чрез принудително изпълнение
• проблемът за границите на подозрителния период
• възражения срещу исковете за попълване на масата на несъстоятелността
• специфики на Павловия иск в производството по несъстоятелност
• особености на попълването на масата на несъстоятелността при отношения с дружества със специална инвестиционна цел

15.00–15.30 кафе-пауза

събота

9.30–12.30
Обезпечително производство. Отговорност за разноските по делото
лектор Хрипсиме Мъгърдичян

• обезпечително производство
    – предпоставки за обезпечение на иска
    – видове обезпечителни мерки
    – заменяне на обезпечителни мерки
    – отмяна на обезпечението

• отговорност за разноските по делото 11.00–11.30 кафе-пауза
12.30–13.30 обяд

13.30–17.00
Заповедно производство
лектор Хрипсиме Мъгърдичян


• предпоставки и ред за издаване на заповед за изпълнение и заповед за незабавно изпълнение
• иск за съществуване на вземането
• защита на длъжника

15.00–15.30 кафе пауза

неделя

9.30–13.00
Актуални аспекти на въззивното обжалване
лектор Борислав Белазелков

• обжалване на решенията
    – съдържание на въззивната жалба, на отговора на въззивната жалба и на насрещна въззивна жалба
    – производство пред въззивния съд
    – правомощия на въззивния съд
• обжалване с частна жалба
    – съдържание на частната жалба
    – правомощия на съда по частната жалба

11.00–11.30 кафе пауза

13.00–13.30
Връчване на удостоверения за участие и закриване на семинараeXTReMe Tracker