ТЪРСЕНЕ
КАТАЛОГ
Име:

e-mail:

 

архив семинари

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВСКОТО И ОБЛИГАЦИОННОТО ПРАВО
24, 25 и 26 октомври 2012, София, хотел „Родина“

Лектори: 
д-р Таня Бузева
, преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”
д-р Красимир Митев
, преподавател в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски”
Стефан Стефанов
, преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”

Курсът на обучение осигурява синтезирано усвояване на новите положения в уредбата.

Поднасянето на лекционния материал е ориентирано към активното включване на участниците чрез поставяне на въпроси по всяка от разглежданите теми.


ПРОГРАМА

сряда, 24 октомври 2012 г.

13.00–14.00 регистрация на участниците

14.00–17.30
Капитал на акционерно дружество и дружество с ограничена отговорност
лектор - Таня Бузева

 • Набиране на капитала. Непарични вноски
 • Увеличаване на капитала
 • Едновременно увеличаване и намаляване на капитала 
 • Намаляване на капитала при търговски дружества с държавно участие

15.30–16.00 кафе пауза

четвъртък, 25 октомври 2012 г.

9.30–13.00
Разваляне на договори
лектор – Красимир Митев

 • Съдебно и извънсъдебно разваляне
 • Разваляне по право
 • Процесуални особености на съдебното разваляне
 • Практически трудности при извънсъдебното разваляне и доказателствени проблеми
 • Стопански измерения на развалянето
 • Последици на развалянето между страните по договора
 • Въздействие на развалянето спрямо трети лица

 11.00–11.30 кафе пауза
 13.00–14.00 обяд


14.00–17.30
Начална дата на неплатежоспособността и свръхзадължеността
лектор – Стефан Стефанов

 • Проблеми на правната уредба – практически измерения
 • Видове начални дати
 • Доказване на началната дата
 • Специфични проблеми на началната дата на свръхзадължеността

15.30–16.00 кафе пауза

петък, 26 октомври 2012 г.

9.3013.00
Искове за попълване на масата на несъстоятелността
лектор – Стефан Стефанов

 • Система на исковете за попълване на масата на несъстоятелността
 • Обективно и субективно съединяване на исковете
 • Преферентни искове – приложно поле, фактически състави и възражения срещу исковете
 • Искове, основани на нееквивалентност на престациите
 • Проблеми на Павловия иск в производството по несъстоятелност
 • Защита на ответниците по исковете в производството по предявяване и приемане на вземанията

11.00–11.30 кафе пауза

13.00–13.30
Връчване на удостоверения за участие и закриване на семинара

 

 

 

 
eXTReMe Tracker