ТЪРСЕНЕ
КАТАЛОГ
Име:

e-mail:

 

архив семинари

ЗАКОНЪТ ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
3, 4 и 5 октомври 2012 г., Велинград, гранд хотел Велинград*****

Лектори:

Савин Ковачев, експерт в областта на устройственото планиране и строителството
Валентина Бакалова, адвокат
Стоянка Илова, главен юрисконсулт в дирекция „Правна” на МРРБ
Борислав Белазелков, съдия във Върховния касационен съд

Курсът на обучение осигурява синтезирано усвояване на новите положения в уредбата.
Поднасянето на лекционния материал е ориентирано към активното включване на участниците чрез поставяне на въпроси по всяка от разглежданите теми.

ПРОГРАМА

сряда

Отпътуване от София (паркинга пред Националния стадион „Васил Левски“ в 10.30 часа) – за участниците, ползващи организиран транспорт.

13.00–16.00 настаняване и регистрация

16.00–19.00

Обзор на измененията и допълненията в ЗУТ. Актуални въпроси на оспорването на индивидуалните административни актове по ЗУТ

Лектор Савин Ковачев

 • Основни насоки на измененията в ЗУТ
 • Реформата в областта на стратегическото устройствено планиране и на стратегическото планиране на регионалното развитие
 • Определяне и конституиране на заинтересуваните страни в административните и съдебните производства по ЗУТ
 • Оспорване на актовете на ДНСК и на кметовете на общините пред съд с оглед последните промени в ЗУТ. Касационно обжалване

  17.30–18.00 кафе пауза

  18.00–19.00 дискусия по темата

  20.00 вечеря четвъртък

закуска

9.30–12.30
Актуални въпроси на устройственото планиране. Действие на общия устройствен план и прилагане на заварените подробни устройствени планове

Лектор Валентина Бакалова
 
 • Новите моменти в процедурите по възлагане, изработване съобщаване, обществено обсъждане и съгласуване на общите и подробните устройствени планове
 • Условия за промяна на предназначението на земята с цел застрояване
 • Заинтересувани страни в производството по одобряване на ПУП. Групи недвижими имоти, непосредствено засегнати от плана
 • Основания за изменение на действащите подробни устройствени планове
 • Защита на правото на собственост и на ограничените вещни права в производството по одобряване на общи и подробни устройствени планове

  11.00–11.30 кафе пауза

  11.30–12.30 дискусия по темата

  12.30–13.30 обяд

  16.30–19.30
  Актуални въпроси на инвестиционния процес. Съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти. Задължения и отговорност на участниците в инвестиционния процес. Контролни функции по незаконното строителство на общините и на ДНСК

  Лектор Стоянка Илова

 • Съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти
 • Задължения и отговорност на участниците в инвестиционния процес
 • Обжалване на разрешенията за строеж пред органите на ДНСК
 • Правомощия на общините и на органите на ДНСК по спиране на строителството, въвеждане на строежите в експлоатация и по премахване на незаконни строежи
 • Премахване на незаконни строежи – основания и ред
 • Защита срещу незаконното строителство

  18.00–18.30 кафе пауза

  18.30–19.30 дискусия по темата

  20.00 вечеря

  петък

  закуска

  9.30–12.30
  Значение на промените в ЗУТ за упражняване на вещните права и за реализацията на инвестиционните инициативи на заинтересуваните лица

  Лектор Борислав Белазелков

 • Административноправен статут на недвижимите имоти по ЗУТ и упражняване на вещните права на собственика. „Строежи” и „недвижими вещи” – сравнение
 • Упражняване на правото на строеж и реализация на разрешението за строеж – сравнение. Тълкувателно решение № 1/2012 г. по т. д. № 1/2011 г., ВКС, ОСГК
 • Съотношение между обема на учреденото право на строеж и предвижданията на действащия ПУП. Учредяване и прехвърляне на правото на строеж и разпоредбата на чл. 181 ЗУТ
 • Сделки с недвижими имоти без строителни книжа. Права на собственост и ограничени вещни права върху търпими и незаконно изградени сгради и постройки

  11.00–11.30 кафе пауза

  11.30–12.30 дискусия по темата

  Закриване на семинара и връчване на удостоверения за участие

  12.30–13.30 обяд

  13.45  отпътуванеeXTReMe Tracker