ТЪРСЕНЕ
КАТАЛОГ
Име:

e-mail:

 

за автори

ПРАВИЛА ЗА БИБЛИОГРАФСКО ОПИСАНИЕ
 
Цитиране на монография или друго авторско съчинение:
Библиографското описание трябва да включва: име на автора, заглавие
(и подзаглавие) на книгата, място на издаване, име на издателството, година на издаване.
Името на автора, заглавието и издателските данни се отделят с точка. Мястото на издаване и името на издателството се отделят с двоеточие, а името на издателството и годината на издаване – със запетая.
Например:
Саракинов, Г. Патентно право в Република България. С.: Сиби, 2007.
Саракинов, Г. Колективно управление на авторските и сродните им права. С.: Сиби, с. 5.
 
 
Цитиране на статия от периодично издание:
Библиографското описание трябва да съдържа име на автора, заглавие на статията, наименование на списанието/вестника, година на издаване, номер на броя, страници, на които е отпечатана статията (от…до).
Заглавията на периодичните издания не се изписват в курсив, нито в кавички.
След заглавието на статията, завършващо с точка, преди наименованието на периодичното издание, се пише голямо тире “ – “.
Номерът на броя се изписва като № (не се съкращава с “кн.” или “бр.”; на латиница се пише “No” вместо “№”).
 
Например:
Димитрова, Р. Европейската валута – утвърждаване и наказателноправна защита. – Съвременно право, 2009, № 3, 43-79.
 
 
Цитиране на текст от сборник, избрани съчинения и др. под.: Пред сведенията за сборника се пише голямо тире “ – “ и се добавя “ Във:”. При цитиране на латиница се пише “In:”
 
Например:
Витгенщайн, Л. Логико-философски трактат. – Във: Витгенщайн, Л. Избрани съчинения. С.: Наука и изкуство, 1988.
При поредни (второ и следващи) позовавания на вече цитиран текст вместо заглавието му се пише „Цит. съч.” (на лат. – Op. cit.).
Например:
Витгенщайн, Л. Цит. съч., с. 51.
Ако един и същи текст се цитира два или повече пъти в поредни бележки, пише се „Пак там”, на лат. “Ibidem”.
Например:
Витгенщайн, Л. Цит. съч., с. 51.
Пак там.
Пак там, с. 38.
 
При поредни (второ и следващи) позовавания на вече цитиран текст (без значение статия или книга), когато от същия автор са цитирани и други текстове, се изписват: авторът, част от заглавието, многоточие (…), запетайка и номерът на страницата.
Например:
Саракинов, Г. Колективно управление …, с. 5.
Не се пише и „Цит. съч.” в допълнение към частта от заглавието!
Когато цитирането в текста не е от оригинала, а чрез друго произведение, се пише „Цит. по:”
 
Посочване на страници (прилагат се съответно и при цитиране на латиница):
Когато се цитира само една конкретна страница, преди номера ѝ се пише “с.“ (напр. с. 99) или “p.” (при цитиране на латиница). Правилото не важи, когато се цитират повече от една поредни страници – тогава преди цифрите им не се пише “с.“ (напр. 1-99).
Книга на месеца
Граждански процесуален кодексГраждански процесуален кодекс
ОЧАКВАЙТЕ
Вещно право
Вещно право
Поредното девето издание на...
Договорът за факторинг
Договорът за факторинг
Книгата представлява актуално...
Закони за собствеността
Закони за собствеността
В изданието са включени основните...

виж всички »
eXTReMe Tracker