ТЪРСЕНЕ
КАТАЛОГ
Име:

e-mail:

 

за автори

ПРАВИЛА ЗА БИБЛИОГРАФСКО ОПИСАНИЕ
 
Цитиране на монография или друго авторско съчинение:
Библиографското описание трябва да включва: име на автора, заглавие
(и подзаглавие) на книгата, място на издаване, име на издателството, година на издаване.
Името на автора, заглавието и издателските данни се отделят с точка. Мястото на издаване и името на издателството се отделят с двоеточие, а името на издателството и годината на издаване – със запетая.
Например:
Саракинов, Г. Патентно право в Република България. С.: Сиби, 2007.
Саракинов, Г. Колективно управление на авторските и сродните им права. С.: Сиби, с. 5.
 
 
Цитиране на статия от периодично издание:
Библиографското описание трябва да съдържа име на автора, заглавие на статията, наименование на списанието/вестника, година на издаване, номер на броя, страници, на които е отпечатана статията (от…до).
Заглавията на периодичните издания не се изписват в курсив, нито в кавички.
След заглавието на статията, завършващо с точка, преди наименованието на периодичното издание, се пише голямо тире “ – “.
Номерът на броя се изписва като № (не се съкращава с “кн.” или “бр.”; на латиница се пише “No” вместо “№”).
 
Например:
Димитрова, Р. Европейската валута – утвърждаване и наказателноправна защита. – Съвременно право, 2009, № 3, 43-79.
 
 
Цитиране на текст от сборник, избрани съчинения и др. под.: Пред сведенията за сборника се пише голямо тире “ – “ и се добавя “ Във:”. При цитиране на латиница се пише “In:”
 
Например:
Витгенщайн, Л. Логико-философски трактат. – Във: Витгенщайн, Л. Избрани съчинения. С.: Наука и изкуство, 1988.
При поредни (второ и следващи) позовавания на вече цитиран текст вместо заглавието му се пише „Цит. съч.” (на лат. – Op. cit.).
Например:
Витгенщайн, Л. Цит. съч., с. 51.
Ако един и същи текст се цитира два или повече пъти в поредни бележки, пише се „Пак там”, на лат. “Ibidem”.
Например:
Витгенщайн, Л. Цит. съч., с. 51.
Пак там.
Пак там, с. 38.
 
При поредни (второ и следващи) позовавания на вече цитиран текст (без значение статия или книга), когато от същия автор са цитирани и други текстове, се изписват: авторът, част от заглавието, многоточие (…), запетайка и номерът на страницата.
Например:
Саракинов, Г. Колективно управление …, с. 5.
Не се пише и „Цит. съч.” в допълнение към частта от заглавието!
Когато цитирането в текста не е от оригинала, а чрез друго произведение, се пише „Цит. по:”
 
Посочване на страници (прилагат се съответно и при цитиране на латиница):
Когато се цитира само една конкретна страница, преди номера ѝ се пише “с.“ (напр. с. 99) или “p.” (при цитиране на латиница). Правилото не важи, когато се цитират повече от една поредни страници – тогава преди цифрите им не се пише “с.“ (напр. 1-99).

eXTReMe Tracker