Съдържание:

Субективно право и субективни трудови права

ЧАСТ ПЪРВА

СУБЕКТИВНО ПРАВО

Глава първа. ВЪВЕДЕНИЕ

§ 1. Предмет и система на изследването

§ 2. Исторически корени на субективното право

§ 3. Субективиране на правото

§ 4. Субективните права пред изпитание

Глава втора. СУБЕКТИВНОТО ПРАВО В БЪЛГАРСКАТА ПРАВНА СИСТЕМА

§ 5. Субекти на субективните права

§ 6. Понятие и съдържание на субективното право

§ 7. Разграничение на субективното право от близки правни явления

§ 8. Видове субективни права

§ 9. Правоотношение, субективно право и правно задължение

ЧАСТ ВТОРА СУБЕКТИВНИ ТРУДОВИ ПРАВА

Глава трета. ТРУДОВИТЕ ПРАВА – САМОСТОЯТЕЛНА ГРУПА СУБЕКТИВНИ ПРАВА

§ 10. Субективно трудово право – понятие и видове

§ 11. Субективни трудови права и правни възможности

Глава четвърта. ИНДИВИДУАЛНИ СУБЕКТИВНИ ТРУДОВИ ПРАВА

§ 12. Конституционното право на труд на гражданите

§ 13. Субективни права при постъпване на работа

§ 14. Право на определено работно време

§ 15. Право на почивка

§ 16. Право на отпуск

§ 17. Право на трудово възнаграждение

§ 18. Право на здравословни и безопасни условия на труд

§ 19. Право на работника или служителя да откаже изпълнението на възложената работа

§ 20. Право на едностранно прекратяване на трудовия договор от работника или служителя

§ 21. Право да организира и ръководи трудовия процес

§ 22. Право на издаване на вътрешни актове в предприятието

§ 23. Право на едностранно изменение на индивидуалното трудово правоотношение  

§ 24. Право на уволнение

§ 25. Право на подбор

§ 26. Право на дисциплинарно наказване

§ 27. Право на преценка при ползването на субективни права и правни възможности
на работника или служителя

Глава пета. КОЛЕКТИВНИ СУБЕКТИВНИ ТРУДОВИ ПРАВА

§ 28. Двоякият смисъл на колективното трудово право

§ 29. Право на участие на работниците и служителите в управлението на предприятието

§ 30. Право на информиране и консултиране на работниците и служителите

§ 31. Право на синдикално сдружаване

§ 32. Право на участие на синдикалните организации в тристранното сътрудничество

§ 33. Право на колективно преговаряне

§ 34. Правото на участие в доброволното уреждане на колективните трудови спорове

§ 35. Право на стачка

§ 36. Право на работодателско сдружаване

§ 37. Право на участие в тристранното сътрудничество

§ 38. Право на участие в доброволното уреждане на колективните трудови спорове

ЗаключениеКнига на месеца
Граждански процесуален кодексГраждански процесуален кодекс
ОЧАКВАЙТЕ
Договорът за факторинг
Договорът за факторинг
Книгата представлява актуално...
Кодекс за социално осигуряване
Кодекс за социално осигуряване
Представена е законовата уредба...
Данъци 2018
Данъци 2018
В сборника са включени материалните...

виж всички »
eXTReMe Tracker