Съдържание:

Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част IV

НЕОСНОВАТЕЛНО ОБОГАТЯВАНЕ

Член 55, ал. 1. Специални съста­ви на не­ос­но­ва­тел­но­то обо­га­тя­ва­не

Общи тъл­ку­ва­тел­ни въпро­си

Липса на ос­но­ва­ние

Неоснователно обо­га­тя­ва­не при тру­до­во пра­во­от­но­ше­ние

От кой мо­мент се дъл­жи лихва при за­дъл­же­ние за връ­ща­не на да­де­но без ос­но­ва­ние

Неосъществено ос­но­ва­ние

Отпаднало ос­но­ва­ние

От кой мо­мент за­поч­ва да те­че дав­ност­та за връ­ща­не на да­де­но­то при отпад­на­ло ос­но­ва­ние

Дължи ли се ав­то­ма­тич­но връ­ща­не на да­де­но­то при от­пад­на­ло ос­но­ва­ние

За мо­мен­та, към кой­то се оце­ня­ва обо­га­тя­ва­не­то при от­пад­на­ло ос­но­ва­ние

Иск за рав­ностойност­та на дъл­жи­ми­те ком­пен­са­тор­ни за­пи­си, ко­га­то длъжни­кът не разпо­ла­га с та­ки­ва

Проблеми с прав­на­та ква­ли­фи­ка­ция

Има ли ос­но­ва­ние пла­ща­не, из­вър­ше­но на упра­ви­те­ля на дру­жест­во, ако ня­ма ре­ше­ние на об­що­то събра­ние, с което се опре­де­ля раз­ме­рът на възнаграж­де­нието

Доказателствена те­жест при иско­ве­те по чл. 55 ЗЗД

Член 55, ал. 2. Съзнателно изпъл­не­ние на нрав­ст­вен дълг

Член 56. Изпълнение по­ра­ди греш­ка

Член 57. Размер на взе­ма­не­то при по­ги­ва­не или от­чуж­да­ва­не на вещ­та, която под­ле­жи на връ­ща­не

Какво дъл­жи от­чуж­ди­те­лят на вещ­та

Към кой мо­мент след­ва да се опре­де­ля стойност­та на вещ­та, която подлежи на връ­ща­не, но е би­ла от­чуж­де­на или уни­що­же­на

Член 58. Размер на взе­ма­не­то, ко­га­то се иска връ­ща­не от не­дееспо­со­бен

Член 59. Общ състав на не­ос­но­ва­тел­но­то обо­га­тя­ва­не

Неоснователно обо­га­тя­ва­не във вещ­но­то пра­во

Подобрения, из­вър­ше­ни от добро­съ­вестен вла­де­лец

Смущаване на вла­де­нието

Изискуемост, дав­ност и за­ба­ва

Право на за­дър­жа­не

Подобрения, из­вър­ше­ни от при­рав­не­ни в пра­ва­та на добро­съ­вест­ния владе­лец

Подобрения, из­вър­ше­ни от не­добро­съ­вестен вла­де­лец

Разграничение на вла­де­ние и тър­пи­ми дейст­вия

Подобрения, из­вър­ше­ни от наема­те­ля

Представлява ли по­добре­ние не­за­кон­ният строеж

Активна ма­те­риал­на ле­ги­ти­ма­ция при из­вър­ше­ни по­добре­ния

Пасивна ма­те­риал­на ле­ги­ти­ма­ция при из­вър­ше­ни по­добре­ния

Обезщетение при пол­з­ва­не на чужд имот без прав­но ос­но­ва­ние

Обезщетение за пол­з­ва­не на чужд имот след прекра­тя­ва­не­то на до­го­вор за наем

Разпределяне на пол­зи­те от об­ща­та вещ и за­дъл­же­нията за об­ща­та вещ меж­ду съ­соб­ст­ве­ни­ци­те

Обезщетение при не­до­пуска­не­то на един съ­соб­ст­ве­ник от друг съсобственик до съ­соб­ст­ве­ния имот

Неоснователно обо­га­тя­ва­не в се­мейно­то пра­во

Обезщетение за пол­з­ва­не на вещ в ре­жим на СИО из­ця­ло са­мо от еди­ния съпруг

Определяне в пол­за на еди­ния съпруг на по-го­лям дял от об­що­то имущество, ако той има зна­чи­те­лен при­нос в при­до­би­ва­не­то му

Право на съпру­га на част от стойност­та на ве­щи­те и взе­ма­нията на дру­гия съпруг при при­нос за при­до­би­ва­не­то им

Неоснователно обо­га­тя­ва­не в наслед­ст­ве­но­то пра­во

Права на наслед­ни­ка, кой­то е жи­вял заед­но с насле­до­да­те­ля и се е гри­жил за не­го

Право на наслед­ни­ка, кой­то е допри­не­съл за уве­ли­ча­ва­не на раз­ме­ра на наслед­ст­во­то, но не е бил въз­награ­ден

Процесуални въпро­си

Менителнично не­ос­но­ва­тел­но обо­га­тя­ва­не

ВОДЕНЕ НА ЧУЖДА РАБОТА БЕЗ ПЪЛНОМОЩИЕ

Член 60. Водене на чуж­да ра­бо­та без на­то­вар­ва­не

Член 61. Обезщетение при раз­лич­ни­те хи­по­те­зи на гестия

Член 62. Правоотношение при одобря­ва­не на из­вър­ше­на­та ра­бо­таКнига на месеца
Граждански процесуален кодексГраждански процесуален кодекс
ОЧАКВАЙТЕ
Данъци 2018
Данъци 2018
В сборника са включени материалните...
Кодекс за социално осигуряване
Кодекс за социално осигуряване
Представена е законовата уредба...
Наказателен кодекс
Наказателен кодекс
Сборникът съдържа Наказателния...

виж всички »
eXTReMe Tracker