Закон за горите
Закон за горите

2 04 С08
2. издание
към 20 август 2012 г.
+ актуализационно приложение към 24 април 2013 г.
ISBN 978-954-730-785-8
страници: 296
мека корица
година на издаване: 2012
корична цена: 7.90 лв.
отстъпка: 6.90 лв.
Добави в кошницата крайна цена: 1.00 лв.

Представена е нормативната уредба на отношенията, свързани с опазването, стопанисването и ползването на горските територии в Република България, с цел гарантиране на многофункционално и устойчиво управление на горските екосистеми, ограниченията при разпореждане с имоти в горски територии, промяната на предназначението на имотите, ползването на дървесина и недървесни горски продукти, на специалния правен режим на горите в защитени територии и при включването им в Националната екологична мрежа.

Поместени са Законът за горите и Законът за защитените територии, както и извлечения от Закона за опазване на околната среда и от Закона за биологичното разнообразие в частта им, уреждаща условията и реда за извършване на екологична оценка и на оценка на въздействието върху околната среда, за обявяването и промените в защитените зони и за извършването на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Включен е и Законът за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.

Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с препращания между правни норми, включени в сборника, и към актове по прилагането им.
eXTReMe Tracker