Закон за горите
Закон за горите

2 04 С08
2. издание
към 20 август 2012 г.
+ актуализационно приложение към 24 април 2013 г.
ISBN 978-954-730-785-8
страници: 296
мека корица
година на издаване: 2012
корична цена: 7.90 лв.
отстъпка: 6.90 лв.
Добави в кошницата крайна цена: 1.00 лв.

Представена е нормативната уредба на отношенията, свързани с опазването, стопанисването и ползването на горските територии в Република България, с цел гарантиране на многофункционално и устойчиво управление на горските екосистеми, ограниченията при разпореждане с имоти в горски територии, промяната на предназначението на имотите, ползването на дървесина и недървесни горски продукти, на специалния правен режим на горите в защитени територии и при включването им в Националната екологична мрежа.

Поместени са Законът за горите и Законът за защитените територии, както и извлечения от Закона за опазване на околната среда и от Закона за биологичното разнообразие в частта им, уреждаща условията и реда за извършване на екологична оценка и на оценка на въздействието върху околната среда, за обявяването и промените в защитените зони и за извършването на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Включен е и Законът за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.

Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с препращания между правни норми, включени в сборника, и към актове по прилагането им.Книга на месеца
Граждански процесуален кодексГраждански процесуален кодекс
ОЧАКВАЙТЕ
Договорът за факторинг
Договорът за факторинг
Книгата представлява актуално...
Кодекс за социално осигуряване
Кодекс за социално осигуряване
Представена е законовата уредба...
Данъци 2018
Данъци 2018
В сборника са включени материалните...

виж всички »
eXTReMe Tracker