Съдържание:

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

1. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
2. Закон за Националната агенция за приходите
3. Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания
4. Постановление № 426 на Министерския съвет от 18 декември 2014 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени парични задължения
5. Закон за ограничаване на плащанията в брой

Информационно приложение

I. Тълкувателни решения на ВАС и ВКС
II. Справочник на актовете за изменение и допълнение на нормативните актове, поместени в сборникаКнига на месеца
Договори за ЕС • Съдебна практикаДоговори за ЕС • Съдебна практика

eXTReMe Tracker