Съдържание:

Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи <br><small>(международни договори и право на ЕС)</small>

1. Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

2. Протоколи към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи

2.1. Допълнителен протокол към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи

2.2. Протокол № 4 относно признаването на някои права и свободи, освен вече провъзгласените в Конвенцията и в Първия протокол

2.3. Протокол № 6 относно премахването на смъртното наказание

2.4. Протокол № 7 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи

2.5. Протокол № 13 относно премахването на смъртното наказание при всякакви обстоятелства

3. Закон за ратифициране на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и на Допълнителния протокол към нея от 20.03.1952 г.

4. Закон за приемане на декларации по смисъла на чл. 25 и 46 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи за признаване на компетенцията на Европейската комисия по правата на човека да разглежда жалби от частни лица, неправителствени организации или групи лица и на задължителната юрисдикция на Европейския съд по правата на човека

5. Извадки от Договорите за Европейския съюз [присъединяване към КЗПЧОС; Харта на основните права]

- чл. 4, 6 ДЕС

- чл. 151, 218, 344 ДФЕС

5.1. Протокол (№ 8) относно член 6, параграф 2 от Договора за Европейския съюз относно присъединяването на Съюза към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

5.2. Резолюция 2009/2241(INI) на Европейския парламент от 19 май 2010 г. относно институционалните аспекти на присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи

6. Харта на основните права на Европейския съюз

6.1. Разяснения относно Хартата на основните права

7. Всеобща декларация за правата на човека (ВДПЧ)

8. Международен пакт за граждански и политически права

8.1. Факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права

8.2. Втори факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права, целящ премахване на смъртното наказание

9. Международен пакт за икономически, социални и културни права

10. Европейска социална харта (ревизирана)

10.1. Допълнителен протокол към Европейската социална харта относно системата за колективни искове


Информационно приложение

I. Предметен указател

II. Списък на държавите - страни по Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи

ІІІ. Основни многостранни международни актове (справочник)Книга на месеца
Граждански процесуален кодексГраждански процесуален кодекс
ОЧАКВАЙТЕ
Договорът за факторинг
Договорът за факторинг
Книгата представлява актуално...
Кодекс за социално осигуряване
Кодекс за социално осигуряване
Представена е законовата уредба...
Данъци 2018
Данъци 2018
В сборника са включени материалните...

виж всички »
eXTReMe Tracker