Съдържание:

Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи <br><small>(международни договори и право на ЕС)</small>

1. Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

2. Протоколи към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи

2.1. Допълнителен протокол към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи

2.2. Протокол № 4 относно признаването на някои права и свободи, освен вече провъзгласените в Конвенцията и в Първия протокол

2.3. Протокол № 6 относно премахването на смъртното наказание

2.4. Протокол № 7 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи

2.5. Протокол № 13 относно премахването на смъртното наказание при всякакви обстоятелства

3. Закон за ратифициране на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и на Допълнителния протокол към нея от 20.03.1952 г.

4. Закон за приемане на декларации по смисъла на чл. 25 и 46 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи за признаване на компетенцията на Европейската комисия по правата на човека да разглежда жалби от частни лица, неправителствени организации или групи лица и на задължителната юрисдикция на Европейския съд по правата на човека

5. Извадки от Договорите за Европейския съюз [присъединяване към КЗПЧОС; Харта на основните права]

- чл. 4, 6 ДЕС

- чл. 151, 218, 344 ДФЕС

5.1. Протокол (№ 8) относно член 6, параграф 2 от Договора за Европейския съюз относно присъединяването на Съюза към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

5.2. Резолюция 2009/2241(INI) на Европейския парламент от 19 май 2010 г. относно институционалните аспекти на присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи

6. Харта на основните права на Европейския съюз

6.1. Разяснения относно Хартата на основните права

7. Всеобща декларация за правата на човека (ВДПЧ)

8. Международен пакт за граждански и политически права

8.1. Факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права

8.2. Втори факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права, целящ премахване на смъртното наказание

9. Международен пакт за икономически, социални и културни права

10. Европейска социална харта (ревизирана)

10.1. Допълнителен протокол към Европейската социална харта относно системата за колективни искове


Информационно приложение

I. Предметен указател

II. Списък на държавите - страни по Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи

ІІІ. Основни многостранни международни актове (справочник)Книга на месеца
Договори за ЕС • Съдебна практикаДоговори за ЕС • Съдебна практика

eXTReMe Tracker