ТЪРСЕНЕ
КАТАЛОГ
Име:

e-mail:

 

Съдържание:

Вещно право

Предговор

Предговор към осмото издание

Съкращения

Обща литература

Понятие за вещно право

Субективни вещни права

Понятие за вещи. Имоти в границите на населените места и извън тях – земеделски земи, гори, води, защитени територии

Владение и държане – понятие, видове, правно значение

Способи за придобиване и изгубване на владението и държането

Добросъвестно владение – понятие и правно значение

Защита на владението и държането

Права и задължения на владелеца за ползите и добивите от вещта. Права на владелеца за разноските

Понятие за право на собственост

Съдържание на правото на собственост. Ограничения

Публична и частна собственост

Право на държавна собственост

Право на собственост на общините, юридическите лица и чуждестранните лица

Съсобственост – понятие, видове, възникване

Права и задължения на съсобствениците. Особености при съсобственост с държавата или общините

Управление и използване на съсобствената вещ. Подобрения в съсобствен имот

Изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот. Възлагане на жилищен имот при делбата

Прекратяване на съсобствеността

Етажна собственост – понятие и същност. Общи положения. Възникване и прекратяване

Права и задължения на собствениците в етажната собственост. Ремонти и преустройства. Режими на управление. Режимът по закона за собствеността

Форми на управление на етажната собственост по ЗУЕС

Право на строеж

Право на надстрояване и пристрояване

Право на ползване

Сервитутни права

Защита на субективните вещни права. Видове защита. Ревандикационен иск

Негаторни искове. Установителен иск за собственост. Иск за определяне на граници

Способи за придобиване и прекратяване на вещни права. Видове. Придобиване чрез правни сделки

Придобиване по чл. 78 ЗС

Придобиване по давност

Придобиване чрез конститутивни съдебни решения. Придобиване по наследство

Придобиване на собственост върху застроени обекти чрез извършване на групов строеж и чрез ЖСК. Договор за учредяване право на строеж срещу задължение за построяване на сграда

Приращение. преработване. Присъединяване

Придобиване на недвижими имоти, чийто собственик не може да бъде установен. Придобиване на намерени вещи и на съкровище. Културни ценности. Подземни богатства. Отпадъци

Придобиване на имоти и вещи чрез публична продан

Отчуждаване на имоти за държавна и общинска нужда

Конфискация и отнемане в полза на държавата

Възстановяване на собствеността върху земеделски земи, гори и други одържавени имоти. Оземляването като придобивен способ

Приватизацията като придобивен способ

Кадастър и имотен регистър

Урегулиране и застрояване на поземлени имоти

Актове за вещни права върху недвижими имоти

Вписвания – понятие, системи и актове. Книги и ред за вписване

Действие на вписването. Актуване на държавни и общински имотиКнига на месеца
Граждански процесуален кодексГраждански процесуален кодекс
ОЧАКВАЙТЕ
Вещно право
Вещно право
Поредното девето издание на...
Договорът за факторинг
Договорът за факторинг
Книгата представлява актуално...
Закони за собствеността
Закони за собствеността
В изданието са включени основните...

виж всички »
eXTReMe Tracker