Адвокатски преглед 1/2014

Условия и срокове за допълнително предявяване на вземанията в производството по несъстоятелност

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Любомир Владикин - Специален режим за касова отчетност по ЗДДС

Олег Михайлов - Условия и срокове за допълнително предявяване на вземанията в производството по несъстоятелност

Златка Стефанова - Защо съдът не може да освободи задържаните от полицията лица?

ДИСКУСИИ

Метин Ибриямов - Аргументът ad hominem в правото и в съдебната реторика (Играе ли роля аргументът ad hominem в решаващата дейност на съда?)

Васил Петров - Защитимо ли е правото на работника или служителя на обезщетение за вредите от трудова злополука и професионална болест без предварителното признаване по административен ред на злополуката за трудова и болестта за професионална

Калина Филипова - За правното значение на страховите представи при самоволен отказ от опит по чл. 18, ал. 3 НК

Андон Добчев - Съвременни предизвикателства при приложението на нормата на чл. 41 от Закона за адвокатурата