Адвокатски преглед 1/2015

800 ГОДИНИ MAGNA CHARTA LIBERTATUM

ISBN: 1313-7204

800 ГОДИНИ MAGNA CHARTA LIBERTATUM

Проф. д-р Стефан Киров за Великата харта на свободите

СТАТИИ

Соня Янкулова – Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз – форма на упражняване на държавната власт и правото на защита

ПРАВА НА ЧОВЕКА

Михаил Екимджиев, Снежана Стефанова – Правото на глас по чл. 3 от Протокол № 1 към ЕКПЧ и ограниченията му при изтърпяване на наказание „лишаване от свобода“

ДИСКУСИИ

Денчо Славов – Оспорване на резултатите от изборите за кметове на общини, райони и кметства пред първоинстанционния съд

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Декларация на Висшия адвокатски съвет

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет