Адвокатски преглед 1/2016

Преюдициална компетентност на органите на адвокатурата
ISBN: 1313-7204

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка

СТАТИИ

Наташа Добрева - Обезщетения за вреди от трафик на хора – съдебна практика

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Александър Корнезов - Преюдициална компетентност на органите на адвокатурата

Виктория Русанова - Отговорност на въздушния превозвач при закъснение, отмяна на полет или отказан достъп на борда

Емил Лукаев - Пътуването до и от работа – част от работното време

ДИСКУСИИ

Радослава Йорданова – Критични бележки към проекта за Кодекс за административните нарушения и наказания

Иван Георгиев - Съдиите и съдебните помощници като процесуални представители на съда в гражданското производство

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет

Предстоящи важни годишнини през 2016 година