Адвокатски преглед 1/2023

Пред огледалото на ЕСПЧ – равносметка на съдийската независимост в България

СТАТИИ

Пред огледалото на ЕСПЧ – равносметката за съдийската независимост в България и приложението на стандартите на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи в решението по делото Мирослава Тодорова срещу БългарияМартин Бъбаров

Публичните услуги и частните сделки в цифрова среда при действието на надградения Регламент за електронни удостоверителни услуги (eIDAS) – Жулиета Мандажиева

Адвокатът, ученият, политикът, държавникът д-р Стоян Данев. 165 години от рождението му – Евгени Йочев

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет

ПРЕДСТОЯЩИ ВАЖНИ ГОДИШНИНИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА