Адвокатски преглед 10/2008

За хонорарното право и правото на хонорарАДВОКАТУРАТА В ЧУЖБИНА – Австрия

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Малина Новкиришка-Стоянова – За хонорарното право и правото на хонорар

Асен Запрянов - Ограничения на собствеността на недвижимите имоти и на ограничените вещни права върху тях при режима на ЗУТ и АПК

АДВОКАТУРАТА В ЧУЖБИНА

Федерален Закон за свободното движение на услуги и за правото за придобиване на практика като европейски адвокат, както и за предоставянето на правни услуги чрез международно действащи адвокати в Австрия (EIRAG)

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Решения на Висшия адвокатски съвет

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нови книги в библиотеката на ВАС

В правните списания