Адвокатски преглед 11/2019

Делото Вецев срещу България

ISBN: 1313-7204
Не е налично Добави в любими

СТАТИИ

Достъп на непълнолетни момичета до репродуктивно здравеопазване – Наташа Добрева

Сътрудничеството и единодействието между Съюза на българските адвокати и Съюза на българските съдии по време на управлението на Демократическия сговор (1923–1931) – Евгени Йочев

ПРАВА НА ЧОВЕКА

Делото Вецев срещу България

Съд на Европейския съюз

Решение на Съда (трети състав) от 19 септември 2019 година „Преюдициално запитване – Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси – Членове 6 и 47 и член 51, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз – Директива 2012/13/ЕС – Член 8, параграф 2 – Директива 2013/48/ЕС – Член 12 – Директива (ЕС) 2016/343 – Член 3 – Национална правна уредба, по реда на която може по терапевтични съображения и съображения за сигурност да се настаняват в психиатрично заведение лица, които в състояние на невменяемост са извършили общественоопасни деяния – Право на информация относно правата – Право на достъп до адвокат – Право на ефективни правни средства за защита – Презумпция за невиновност – Уязвимо лице“

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет