Адвокатски преглед 11–12/2005

Национално съвещание за Етичния кодекс и за дисциплинарните наказанияЗадължителна застраховка на адвокатите

ISBN: 1313-7204
Не е налично Добави в любими

СТАТИИ

Здравко Славчев – Освобождаване от държавни такси и съдебни разноски

Любомир Владикин – Възникване на данъчното събитие при плащане по сметка под условие

Асен Запрянов – Контактна зона при териториалното устройство

Георги Митов – Давност за налагане на дисциплинарно наказание по Закона за адвокатурата

Йордан Школагерски – Задължителна застраховка на адвокатите

Ели Христова – Новоприетият Етичен кодекс на адвоката

ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Становище на Висшия адвокатски съвет относно проекта за Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Основание за отписване от адвокатската колегия според практиката на Висшия адвокатски съвет, потвърдена от Върховния касационен съд

Станимир Паунов – Недопустимостта на касационното обжалване по дела по актове за одобрение или изменение на подробните устройствени планове според Върховния административен съд

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Национално съвещание за Етичния кодекс на адвоката и за проблемите на дисциплинарното производство

Решения на Висшия адвокатски съвет

Наредба № 4 за обучение и квалификация на адвокатите

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги, постъпили в библиотеката на ВАС

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховен административен съд

Върховен касационен съд — търговска колегия

УКАЗАТЕЛ НА ОБНАРОДВАНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ВКС И ВАС ПРЕЗ 2005 г.