Адвокатски преглед 1–2/2007

общо събрание на адвокатите от страната

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Ангел Запрянов – Правна незащитимост не съществува

Асен Запрянов – „За“ и „против“ определение № 8620/20.IХ.2003 г.на ВАС — II отделение

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА

Решения на общото събрание на адвокатите от страната

Отчетен доклад за дейността на Висшия дисциплинарен съд за периода 02.2006 г. — 02.2007 г.

Доклад на Висшия контролен съвет на адвокатурата в България за 2006 г.

Доклад на Висшия контролен съвет на адвокатурата в България за 2006 г.

Финансов отчет на главния секретар на Висшия адвокатски съвет за финансовата 2006 г., обхващаща периода 01.01.2006 г. — 31.12.2006 г.

Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода 24.02.2006 — 23.02.2007 г.

Общо събрание на адвокатите от страната

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Решения на Висшия адвокатски съвет

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги, постъпили в библиотеката на ВАС

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховен административен съд

Върховен касационен съд — наказателна колегия

Върховен касационен съд — гражданска колегия