Адвокатски преглед 12/2007

Административно задържане на чужденциПравото на свободно сдружаване по КЗПЧОС

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Иван Георгиев – Правни средства за противодействие на корупцията в Република Казахстан

Михаил Екимджиев – Правото на свободно сдружаване и неговите допустими ограничения по чл. 11 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (КЗПЧОС) (Делото „Петър Жечев срещу България“)

Илиана Савова – Административно задържане на чужденци

ДИСКУСИИ

Васил Петров – Може ли да влезе в сила административен акт, издаден от лице, което по закон не е овластено да го издава: критика на една статия

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Решения на Висшия адвокатски съвет

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нови книги, постъпили в библиотеката на ВАС

В правните списания

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховен административен съд

УКАЗАТЕЛ НА ОБНАРОДВАНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ВКС И ВАС ЗА 2007 г.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АДВОКАТСКИ ПРЕГЛЕД ЗА 2007 г.