Адвокатски преглед 1–2/2009

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Васил Петров – Съдбата на висящите към 1 март 2007 г. дела по чл. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА

Общо събрание на адвокатите от страната

Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода от 1.04.2008 г. до 21.02.2009 г.

Финансов отчет на главния секретар на Висшия адвокатски съвет за финансовата 2008 г., обхващаща периода 1.01.2008 — 31.12.2008 г.

Доклад на Висшия контролен съвет за 2008 г.

Отчет на Висшия дисциплинарен съд за периода 1.04.2008 — 21.02.2009 г.

Решения на Общото събрание на адвокатите от страната

Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Решения на Висшия адвокатски съвет

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нови книги в библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет

В правните списания

СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА

Решение № 53/27.01.2009 г. по гр. д. № 2035/2008 г. ВКС, III г. о.