Адвокатски преглед 1–2/2010

За конститутивните искове по чл. 71 от Търговския законUnus testis nullus testis

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Георги Атанасов - За конститутивните искове по чл. 71 от Търговския закон

Мария Радева – Регулативни стандарти в извънболничната медицинска помощ, заплащана от Националната здравноосигурителна каса – развитие на нормативната уредба и съдебната практика

Малина Новкиришка-Стоянова - Unus testis nullus testis

Георги Туртуриков, Ирена Минчева - Адвокати – кметове на град Стара Загора (1879–2009)

ДИСКУСИИ

Дончо Хрусанов - Бележки за касационното производство по Административнопроцесуалния кодекс

ПРАВНА КНИЖНИНА

Васил Т. Василев - Алманах „130 години Министерство на правосъдието“

Мариана Лазарова - „Авторското право в музиката“ – ново изследване на д-р Георги Саракинов

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет

В правните списания