Адвокатски преглед 12/2012

Гражданската конфискация – съответствие с европейските стандарти

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Емилия Недева – Гражданската конфискация – съответствие с европейските стандарти

Николай Колев - Относно срока за произнасяне по заявления до търговския регистър

Радослава Йорданова – Заживяването съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст, като престъпление по чл. 191 НК – материалноправни и процесуални проблеми

ДИСКУСИИ

Радослава Йорданова – Споразумението по чл. 20 от Административнопроцесуалния кодекс (кратки правно-догматични бележки)

Живко Колев – Противоконституционност на чл. 37в, ал. 3 и ал. 4 ЗСПЗЗ и свързаните с него чл. 72в, чл. 726, ал. 2, т. 2, чл. 72, ал. 6 и ал. 7 ППЗСПЗЗ

IN MEMORIAM

Михаил Матеев – В памет на професор Владимир Андреевич Захаров (1930 г. - 2012 г.)

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Решения на Висшия адвокатски съвет

Тест и казуси от писмения изпит за адвокати от октомври 2012 г.

ПРАВНА КНИЖНИНА

Мирослава Тодорова - Международна правна помощ по наказателни дела

В правните списания

Нови книги в Библиотека, „Петко Добчев" при Висшия адвокатски съвет

Съдържание на списание „Адвокатски преглед“ за 2012 г.