Адвокатски преглед 2/2016

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА 27–28.02.2016 Г.

ISBN: 1313-7204

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА 27–28.02.2016 Г.

Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода от 21.02.2015 г. до 27.02.2016 г.

Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за финансовата 2015 г., обхващаща периода 1.01.2015 г. – 31.12.2015 г.

Отчетен доклад за дейността на Висшия дисциплинарен съд за периода 21.02.2015 г. – 27.02.2016 г.

Доклад на Висшия контролен съвет за 2015 г.