Адвокатски преглед 2-3/2023

Адвокатът, политикът и държавникът Петко Каравелов. 180 години от рождението му и 120 години от смъртта му       

Не се предлага

СТАТИИ

Адвокатът, политикът и държавникът Петко Каравелов. 180 години от рождението му и 120 години от смъртта му – Евгени Йочев

Някои проблеми при прилагането на чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания – Радослава Йорданова

ДИСКУСИИ

Противоречие между старо тълкувателно решение на Върховния съд и нов материален граждански закон – Иван Георгиев

Възможностите на наемодателя при пренаемане в случай на причинени вреди – Калоян Георгиев 

ПРАВА  НА  ЧОВЕКА

Компенсаторни средства при прикрита задочност съобразно практиката на Европейския съд по правата на човека. Българският правен режим и дело С-348/21 на Съда на Европейския съюз – Иво Хинов