Адвокатски преглед 3–4/2007

реституцията в практиката на Европейския съд по правата на човекаСъучастие и „съвместно престъпно предприятие“

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Антон Гиргинов – Съучастие и „съвместно престъпно предприятие“

Снежана Сапунджиева – Проблемите на реституцията в практиката на Европейския съд

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Разпореждане № 1 от 23.03.2007 г. на ВКС на Р България

Решения на Висшия адвокатски съвет

ДАНЪЧНИ ПРОБЛЕМИ

Указание на Националната агенция за приходите за уеднаквяване на практиката по прилагане на разпоредбата на чл. 3 от Закона за данък върху добавената стойност във връзка с решение на Конституционния съд № 7 от 23.04.2007 г.

Решение № 7 по конституционно дело № 1 от 2007 г.

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нови книги, постъпили в библиотеката на ВАС

В правните списания

Светла Петкова – Ценен и актуален коментар на основните въпроси в Административно-процесуалния кодекс

Антиеврейско законодателство в България през годините на Втората световна война, обнародвано в „Държавен вестник“

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховен административен съд

Върховен касационен съд — наказателна колегия