Адвокатски преглед 4–5/2013

Прекратяване на договор за гражданско дружество

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Захари Торманов – Прекратяване на договор за гражданско дружество

Благой Златанов – За някои неизяснени аспекти на задължението на лизингодателя

Георги Пенчев – Правен режим на предоставянето на концесии върху природни ресурси като обекти от обществен интерес

КРИТИЧЕН ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Васил Мръчков – Делегиране на работодателска правоспособност за прекратяване на трудово правоотношение. Критичен прочит на Тълкувателно решение № 6/2012 г. от 11.01.2013 г. на Върховния касационен съд

ДИСКУСИИ

Деню Гогов – Относно предназначението на принудителните административни мерки

Иван Георгиев – Законният съдебен състав по дела за обжалване на действията на съдебните изпълнители

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет

ИЗБОРИ ЗА ВИСШИ ОРГАНИ НА АДВОКАТУРАТА

Решение № 106/23.04.2013 г.по гр.д. № 2203/2013 г., ВКС, I г.о.