Адвокатски преглед 4–5/2015

Делото Поп и други срещу Румъния

ISBN: 1313-7204

СПОМЕН ЗА ПЕТКО СТАЙНОВ

Слово на адвокат Валентин Брайков на възпоменателното събрание – 18 май 2015 г. – в чест на 125-годишнината от рождението на академик Петко Стайнов – в аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

СТАТИИ

Таня Йончева – Отговорност на туроператора за причинени имуществени и неимуществени вреди на потребители на организирани туристически пътувания

Владимир Георгиев - Върху някои промени на Търговския закон

Радослава Йорданова - Някои проблеми при установяване и наказване на административни нарушения чрез електронен фиш

Стефан Тихолов – Върху основните схващания за същността на погасителната давност по Закона за задълженията и договорите в българската правна теория след 1947 година

ДИСКУСИИ

Галя Вълкова, Румен Петров - Семейният конфликт и справедливото му разрешаване от съда

Васил Петров - Как отговарят недееспособните, приели наследството по опис, за наследствените задължения след навършване на пълнолетие? Критични бележки към решение № 12/2.02.2015 г. по гр. д. № 3895/2014 г. на ВКС, III г. о.

ПРАВА НА ЧОВЕКА

Делото Поп и други срещу Румъния

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет