Към нашите читатели

СТАТИИ

Кирил Груев – „Условия или срокове“ или „условия и срокове“ по чл. 234, т. 2 (отм.) от Закона за митниците

Цветанка Спасова – Юридическото образование в САЩ

Мила Иванова – Прекратяване на наказателното производство в досъдебната фаза

Георги Митов - Поправка на явна фактическа грешка по наказателни дела

Людмила Николова – За последните изменения на НПК в полицейското производство

Красимир Влахов – Актуални проблеми на обезпечителното производство в практиката на Софийския районен съд

ДИСКУСИИ

Антон Т. Гиргинов – Продължавана престъпна дейност – проблеми и решения

СТРАНИЦИ ОТ МИНАЛОТО

С. С. Бобчев – Ликове на първи български юристи. Христо Д. Павлов

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нови книги, постъпили в библиотеката на Висшия адвокатски съвет

В правните списания

Асен Запрянов – За приложението на § 6 и § 8 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията (Реплика към „Коментар на Закона за устройство на територията“)

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховен касационен съд, наказателна колегия

Върховен касационен съд, гражданска колегия