Адвокатски преглед 6/2016

ЗА (НЕ)УВАЖЕНИЕТО КЪМ АДВОКАТАРешение № 4/2016 г. по к. д. № 10 от 2015 г. на Конституционния съд

ISBN: 1313-7204

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СЪДИИ (КСЕС)

Становище № (2013)16 относно отношенията между съдии и адвокати Прието на 14-ото пленарно заседание на КСЕС (Страсбург, 13–15 ноември 2013 г.)

УЧАСТИЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 10/2015 Г.

Становище на Висшия адвокатски съвет

УЧАСТИЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 10/2015 Г.

Искане от Висшия адвокатски съвет с правно основание чл. 18, ал. 2 от Закона за Конституционния съд

Справка за броя на образуваните в 27-те адвокатски съвета в Република България производства по реда на чл. 29–30 ЗА и направените по тях предложения

Историческа справка за нормативните гаранции за адвокатска равнопоставеност със съдиите като форма на обществена защита на адвокатската професия

ЗА (НЕ)УВАЖЕНИЕТО КЪМ АДВОКАТА

Решение № 4 на Конституционния съд от 12 април 2016 г. по конституционно дело № 10 от 2015 г. Обнародвано, ДВ, бр. 32 от 22 април 2016 г.

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

За дисциплинарното наказание „лишаване от право да се упражнява адвокатска професия” за определен срок

Задължението за опазване на тайната на клиента при откриване и управление на клиентска сметка и разходване на средства от нея

Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за 2015 г.