Адвокатски преглед 7/2008

Европейска заповед за арестАдвокатската професия в Древния Рим

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Малина Новкиришка-Стоянова – Адвокатската професия в Древния Рим

Дончо Хрусанов – За правния интерес при оспорване на нормативни административни актове

Филко Розов – Методика за версификация на свидетелските показания в гражданския процес

Катерина Граматикова – Новата Конвенция относно изпирането на пари и финансиране на тероризма

Павлина Панова – Европейската заповед за арест и правата на засегнатото от нея лице

ДИСКУСИИ

Асен Запрянов – Стабилният административен акт

Емил Хайрабедян – За експертизите и равенството на страните в наказателния процес

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нови книги в библиотеката на ВАС

В правните списания