Адвокатски преглед 7–8/2013

Тест и казуси от писмения изпит за адвокати от май 2013 г.

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Георги Пенчев - Правна защита на околната среда в урбанизираните територии (населените места и селищните образувания) при планирането

Пламен Динев – Защита на информацията в адвокатската дейност

ДИСКУСИИ

Васил Петров – За противоконституционността на чл. 122е, ал. 3 от Закона за обществените поръчки

Цветана Чуклева – Приложима ли е разпоредбата на чл. 38, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите към органното представителство на търговските дружества при сключване на търговска сделка от едно и също лице като органен представител по силата на закона на две търговск

Цветомир Панчев – Кражба или самоуправство

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Тест и казуси от писмения изпит за адвокати от май 2013 г.

ПРАВНА КНИЖНИНА

В правните списания

Нови книги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия адвокатски съвет

СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА

Решение № 10973 от 6.08.2012 г. по адм. д. № 2520/2012 г., VI отд. на ВАС

Решение № 1872 от 8.02.2013 г. по адм. д. № 14507/2012 г., 5-чл. с-в на ВАС

СЪДЕБНА ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Решение № 10567/18.07.2013 г. по адм. д. № 14419/2011 г., V отд. на ВАС

Решение № 3231/7.03.2013 г. по адм. д. № 12635/2012 г., 5-чл. с-в, II колегия на ВАС

Решение № 3013/4.03.2013 г. по адм. д. № 9789/2012 г., VII отд. на ВАС