Адвокатски преглед 8/2015

АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ МЕХАНИЗЪМ ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ ПО ГЛАВА ТРЕТА „А“ ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ISBN: 1313-7204

АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ МЕХАНИЗЪМ ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ ПО ГЛАВА ТРЕТА „А“ ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

I. Въведение

II. Правото на разглеждане на делото в разумен срок съгласно чл. 6 от Конвенцията

III. Административният механизъм по глава трета „а“ ЗСВ

IV. Съдебната практика по чл. 2б ЗОДОВ

V. Изводи и препоръки