Адвокатски преглед 8/2020

Тест и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати от 25, 26 юли и 8 август 2020 г.

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Основания за допускане на касационно обжалване по делата за медицински деликти (преглед на практиката на Върховния касационен съд) – Мария Шаркова

ДИСКУСИИ

За заинтересуваните лица по чл. 131, ал. 2, т. 2 in fine на Закона за устройство на територията – проблем, породен от законодателя – Благой Златанов

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Тест и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати от 25 и 26 юли и 8 август 2020 г.