Адвокатски преглед 9–10/2007

110 години Софийски адвокатски съвет129 години Софийска адвокатска колегия

ISBN: 1313-7204

СТАТИИ

Асен Запрянов – Декларация на Висшия адвокатски съвет

Иван Георгиев – Правни средства за противодействие на корупцията в Република Азербайджан

Калин Костов - Новите моменти в производството по обезщетяване на вреди, причинени на граждани и юридически лица след промените в Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани, от 2006 година

Дончо Хрусанов – За съотношението между член 60 и член 166 от Административно-продесуалния кодекс

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Решения на Висшия адвокатски съвет

В АДВОКАТСКИТЕ КОЛЕГИИ

110 години Софийски адвокатски съвет

ПРАВНА КНИЖНИНА

Нови книги в библиотеката на ВАС

В правните списания

Ценен принос в изследването на вещноправните отношения

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Върховен касационен съд — наказателна колегия

Върховен касационен съд — гражданска колегия