-10%

Casebook по римско облигационно право

ISBN: 978-954-730-653-0
20,70 лв.
23,00 лв.
+

Книгата е предназначена за семинарни занятия на студентите от първи курс на юридическите факултети. Акцентът е върху самостоятелната работа на студентите върху оригинални фрагменти от съчиненията на римските юристи. Дадена е достатъчна допълнителна информация за авторите на фрагментите – римски юристи от класическата епоха, и са поместени кратки встъпления към отделните теми, което позволява да се откроят основните проблеми във всеки текст. Препращанията към норми от съвременни закони от германското, австрийското и българското законодателство разкриват както приемствеността с институтите на съвременното право, така и някои важни отлики.

Превод на български език – Борис Иванов и Иван Йорданов. Научна редакция на българския превод: Теодор Пиперков

Научна редакция на превода на латинските текстове: Мария Костова, Теодор Пиперков.

Препращания към българското законодателство: Кристиан Таков.

I. Глава: Реални контракти

Въведение

А. Mutuum

a) Съгласие за сключване на договор за заем и предаване на вещта

1. Ulp. D 12, 1, 11, 1 (Консенсус и datio)

2. Ulp. D 12, 1, 15 (Поръчка и съглашение за предоставяне на заем)

3. Ulp. D 12, 1, 11 pr. (contactus mohatrae)

4. Afr. D 17, 1, 34 pr. (Контроверзи относно съглашение за предоставяне на заем)

5. Ulp. D 12, 1, 9, 8 (Поръчка за предоставяне на заем)

6. Ulp. D 12, 1, 13, pr. (Предоставяне на заем от крадец?)

б) Senatus consultum Macedonianum

7. Jul. D 14, 6, 14 (Тълкуване на сенатусконсулта)

8. Ulp. D 14, 6, 7, 3 (Заобикаляне на сенатусконсулта)

9. Sev. Et Ant. C 4, 28, 3 (Тълкуване на сенатусконсулта)

9а. Pertinax C 4, 28, 1 (Тълкуване на сенатусконсулта)

10. Paul. D 14, 6, 17 (Акцията срещу pater familias)

Б. Depositum / Влог

а) Отговорност на депозитаря

11. Ulp. D 16, 3, 1, 8 (dolus)

12. Cels. D 16, 3, 32 (diligentia quam in suis)

13. Gai. D 44, 7, 1, 5 (Принцип на изгодата – утилитетен принцип) 14. Ulp. D 16, 3, 1, 35 (Засилване на отговорността si se quis deposito obtulit)

15. Ulp. D 16, 3, 1, 25 (Засилване на отговорността quia semel dolo fecisti)

б) Разграничение спрямо mutuum, depositum irregulare

16. Ulp. D 12, 1, 9, 9 (Паричен влог, последващо разрешение за ползване)

17. Ulp. D 12, 1, 10 (Разрешение за ползване „si voles“)

18. Paul. D 16, 3, 29, 1 (Разрешение за ползване, лихви)

19. Paul. Coll. 10, 7, 9 (Разрешение за ползване, понасяне на риска)

20. Pap. D 16, 3, 25, 1 (depositum irregulare)

20а. Pap. D 16, 3, 24 (depositum irregulare? Лихви?)

20b. Scaev. D 16, 3, 28 (depositum irregulare, лихви)

в) Depositum in sequestre (секвестър)

21. Paul. D 16, 3, 6 (Дефиниция)

22. Ulp. D 19, 5, 18 (Отграничение)

22а. Ulp. D 4, 3, 9, 3 (Отграничение)

В. Commodatum

а) Отговорност на комодатаря

23. Gai. D 13, 6, 18, pr. (diligentissimus pater familias)

24. Ulp. D 13, 6, 5, 14 (custodia)

25. Ulp. D 13, 6, 5, 10 (Намаляване на отговорността)

26. Paul. Sent. 2, 4, 2 (Засилване на отговорността)

27. Jul. D 13, 6, 19 (Отпадане на отговорността при причинени от другиго вреди)

28. Mod. Coll. 10, 2, 6 (Претенции при кражба)

29. Ulp. D 13, 6, 12, 1 (Редовно връщане на вещта)

б) Насрещни претенции на комодатаря

30. Jul. D 47, 2, 60 (59) (Разноски)

31. Mod. Coll. 10, 2, 5 (Отграничение между обезщетението за разноски на влогоприемателя и заемателя за послужване)

32. Gai. D 13, 6, 18, 4 (Компенсация или actio contraria)

в) Екскурс: Прекарий (precarium)

33. Ulp. D 43, 26, 1, pr. и 3 (Дефиниция; отграничение от заем за послужване)

34. Flor. D 13, 7, 35, 1 (Приложно поле)

II. Глава: Вербални контракти

Въведение

Stipulatio

а) Тълкуване, грешка

35. Cels. D 34, 5, 26 (27); Cels. D 45, 1, 99 pr. (ambiguitas contra stipulatorem)

36. Ulp. D 45, 1, 80; Ulp. D 45, 1, 38, 18 (ut res in tuto sit)

37. Ulp. D 45, 1, 81 pr. (Пропуснато добавяне на наказателна сума)

38. Paul. D 45, 1, 22 (Грешка относно природата на вещта)

39. Paul. D 45, 1, 83, 1 (Липса на съгласие)

б) Условие

40. Ulp. D 23, 3, 21 (causa dotis)

41. Cels. D 45, 1, 97, 2 (si tibi nupsero)

42. Jul. D 45, 1, 61 (si heredem me nom feceris)

43. Paul. D 45, 1, 8 (Срок и условие)

44. Cels. D 45, 1, 99, 1 (Срок и условие)

в) Невъзможност на престацията

45. Gai. Inst. 3, 97 (Начална невъзможност)

46. Pomp. D 45, 1, 33 (Последваща невъзможност)

47. Paul. D 45, 1, 37 (genus- и species-задължения)

г) Договор в полза на трети лица

48. Gai. Inst. 3, 103 (Спор на школите)

д) Забава

49. Ulp. D 45, 1, 114 (mora debitoris)

50. Paul. D 45, 1, 91, 3 (perpetuatio obligationis; emendatio morae)

51. Jav. D 45, 1, 105 (mora creditoris при алтернативни задължения)

Е. Екскурс: Поръчителство

51а. Paul. D 46, 1, 56, 2 (Акцесорен характер на поръчителството)

51б. Marci. D 44, 1, 19 (Възражения на поръчителя)

51в. Paul. D 46, 1, 28 (Съпоръчители: beneficium divisionis)

51г. Mod. D 46, 1, 39 (Съпоръчители: отстъпване на акцията)

51д. Ulp. D 12, 6, 25 (Съпоръчители: грешка при плащането)

51е. Ulp. D 17, 1, 6, 2 (Регресен иск на поръчителя: actio mandati)

51ж. Jul. D 46, 1, 17 (Регресен иск на поръчителя: прехвърляне на вземането)

51з. Paul. D 46, 1, 36 (Регресен иск на поръчителя: прехвърляне на вземането)

51и. Pap. D 46, 1, 51, 3 (Конкуренция със заложно право)

51к Pap. D 46, 1, 52 pr. (Тълкуване на клаузата за поръчителство)

III. Глава: Консенсуални договори

Въведение

А. Emptio venditio

а) Цена

52. Paul. D 18, 1, 1, 1 (Уговаряне на цената в пари; спор на школите)

53. Pomp. D 19, 1, 6, 1 (Цена, частично уговорена в пари)

54. Ulp. D 18, 1, 7, 1 (pretium certum)

55. Gai. D 18, 1, 35, 1 (Определяне на цената, предоставено на купувача)

56. Gai. Inst. 3, 140 (Определяне на цената, предоставено на трето лице)

57. Ulp. D 18, 1, 7, 2 (Определена основна цена, неопределена допълнителна цена)

58. Ulp. D 18, 1, 36 (pretium verum)

59. Ulp. D 18, 1, 38 (pretium verum)

60. Paul. D 19, 2, 22, 3 (invicem se circumscribere)

61. Diocl. C 4, 44, 2 (laesio enormis)

б) Стока

62. Gai. D 18, 1, 35, 5 (Продажба на родово определена вещ)

63. Pomp. D 18, 1, 20 (Договор за наем на трудов резултат)

64. Pomp. D 18, 1, 8 (emtio spei)

65. Pomp. D 18, 1, 6 pr. (homo liber, res extra commercium)

66. Lic. Ruf. D 18, 1, 70 (homo liber)

67. Mod. D 18, 1, 62, 1 (res extra commercium)

68. Paul. D 18, 1, 34, 3 (res furtiva)

69. Pomp. D 18, 1, 16 pr. (res sua)

70. Paul. D 18, 1, 15 pr.; Marci. D 18, 1, 44 (Продажба на несъществуваща вещ)

70а. Paul. D 18, 1, 57 pr. (Частична невъзможност)

70б. Paр. D 18, 1, 58 (Частична невъзможност)

в) Тълкуване

71. Pomp. D 18, 1, 33 (Неяснотата е в тежест на продавача)

72. Labeo D 18, 1, 78 pr. (id quod actum esse apparet)

73. Cels. D 19, 1, 38, 2 (id quod actum est)

74. Lavol. D 18, 1, 77 (Контроверзи)

г) Грешка

75. Ulp. D 18, 1, 9 (error in substantia)

76. Ulp. D 18, 1, 11, 1 (error in sexu)

77. Jul. D 18, 1, 41, 1 (Определяне на престацията при липса на обект)

78. Ulp. D 18, 1, 14 (Грешка на двете страни)

д) Носене на риска

79. Paul. D 18, 6, 8 pr.; Paul. D 18, 6, 3 (perfecta emptione periculum ad emptorem respiciet)

80. Gai. D 18, 1, 35, 7 (Понасяне на риска преди отделяне на вещите)

81. Paul. D 18, 1, 34, 5 (emptio ad gustum и emptio ad mensuram)

82. Ulp. D 18, 6, 4, 1 (degustatio и periculum при продажба на вино)

83. Ulp. D 18, 6, 10 (pactum за понасяне на риска)

84. Paul. D 18, 1, 34, 6 (Понасяне на риска при алтернативни задължения)

85. Paul. D 18, 6, 13 (12); (Едил разбива продадени легла)

86. Labeo D 19, 1, 54 pr. (Продаден роб претърпява злополука при работа)

е) Неизпълнение и забава

87. Ulp. D 19, 1, 1, pr. (Обезщетение за вреди при неизпълнение)

88. Nerat. D 19, 1, 31, 1 (Забава на длъжника, обезщетение за интереса)

89. Hermog. D 18, 6, 20 (19) (Забава на длъжника, ограничаване на обезщетението при паричен дълг)

90. Pomp. D 19, 1, 3, 3 (Забава на длъжника, обезщетение за вреди при стоки с пазарна цена)

91. Paul. D 19, 1, 21, 3 (Забава на длъжника, обезщетение за вреди при стоки с пазарна цена)

92. Pomp. D 19, 1, 9 (Забава на кредитора, иск за вдигане?)

93. Ulp. D 18, 6, 1, 3 (Забава на кредитора, длъжникът излива виното)

94. Pomp. D 18, 6, 18 (17) (Забава на двете страни)

ж) Отговорност за евикция

95. Ulp. D 18, 1, 25, 1; Ulp. D 18, 1, 28 (Продавачът не дължи предоставяне на правото на собственост)

96. Jav. D 21, 2, 60 (Отговорност за евикция от договор за покупко-продажба)

97. Gai. D 21, 2, 6 (Предоставяне на гаранции съобразно consuetudo regioni)

98. Pomp. D 18, 1, 66 pr. (Отговорност, надхвърляща границите на dicta)

99. Ulp. D 21, 2, 37, 1 (Принуда за сключване на stipulatio duplae)

100. Jul. D 21, 2, 8 (Продавачът отговаря за интереса)

101. Pomp. D 19, 1, 6, 9 (Договорно изключване на отговорност)

102. Afr. D 19, 1, 30, 1 (Засилване на отговорността при dolus на продавача)

103. Pomp. D 21, 2, 16, 1 (Изискуемост при stipulatio duplae)

104. Ulp. D 21, 2, 33 (Изискуемост при stipulatio duplae)

105. Marcell. D 21, 2, 61 (Евикция на последващия купувач)

106. Pomp. D 21, 2, 29 pr. (concursus causarum)

107. Paul. D 21, 2, 9 (concursus causarum)

108. Paul. D 21, 2, 15, 1 (Частична евикция)

109. Paul. D 18, 4, 7; Jav. D 18, 4, 8 (Отговорност при продажба на наследство)

110. Ulp. D 18, 4, 4 (Отговорност при продажба на вземане)

111. Hermog. D 21, 2, 74, 3 (Отговорност при продажба на вземане)

з) Отговорност за скрити недостатъци на вещта

112. Paul. D 19, 1, 4 pr. (Умишлено скриване на недостатъци)

113. Gai. D 18, 1, 35, 8 (Несъобщаване за пречещ съсед)

114. Pomp. D 19, 1, 6, 4 (Спор относно отговорността за повредени съдове)

115. Ulp. D 19, 1, 13, 1 (Продаденият роб е fur или fugitivus)

116. Ulp. D 19, 1, 13 pr. (Продавачът отговаря за интереса)

117. Marci. D 18, 1, 45 (Продавачът отговаря за интереса)

118. Flor. D 18, 1, 43 pr. (Гарантирани качества)

119. Gai. D 18, 6, 16 (15) (Продажба на вино)

120. Ulp. D 21, 2, 31 (Стипулация за липса на недостатъци)

121. Ulp. D 19, 1, 11, 3 и 5 (Грешка и отговорност за недостатъци)

122. Paul. D 19, 1, 21, 2 (Грешка и отговорност за недостатъци)

и) Едилски искове

123. Ulp. D 21, 1, 1, 1; Ulp. D 21, 1, 38 pr. (Текстове на Едикта)

124. Ulp. D 21, 1, 1, 8; Ulp. D 21, 1, 8 (morbus или vitium, проявени в достатъчна степен)

125. Paul. D 21, 1, 11 (Липсващ зъб)

126. Ulp. D 21, 1, 4, 2 (Комарджии и пияници)

127. Ulp. D 21, 1, 17, 8 (fugitivus)

128. Ulp. D 21, 1, 31, 11 (Робът умира преди развалянето)

129. Paul. D 21, 1, 47 pr. (Претенции за разваляне след освобождаване?)

130. Ulp. D 21, 1, 31, 16 (Повторно предявяване на акцията за намаляване на цената)

131. Gai. D 21, 1, 18, 1 и 2 (Гарантирани качества)

132. Ulp. D 21, 1, 19 pr. (Необвързваща похвала)

к) Допълнителни уговорки

133. Pomp. D 18, 3, 2 (lex commissoria)

134. Scaev. D 18, 3, 8 (lex commissoria, забава на кредитора)

135. Ulp. D 18, 2, 2 pr.; Paul. D 18, 2, 1 (in diem addictio, отлагателно или прекратително условие?)

136. Ulp. D 6, 1, 41 pr. (in diem addictio, вещно действие?)

137. Ulp. D 18, 2, 4, 6 (in diem addictio, хипотези)

138. Paul. D 18, 2, 14, 1 (in diem addictio, заблуда на продавача)

139. Ulp. D 18, 1, 3 (pactum displicentiae)

140. Hermog. D 18, 1, 75 (pactum protimiseos)

141. Proc. D 19, 5, 12 (pactum de retroemendo)

142. Paul. D 18, 1, 56 (ne prostituatur)

143. Ulp. D 18, 1, 50 (Осуетено настъпване на условието)

Б. Locatio conductio

а) Сключване на договора

144. Gai. Inst. 3, 142 – 147 (Съпоставки и отграничения с продажбата)

145. Paul. D 19, 2, 22, 2 (Отграничение с договора за наем на трудов резултат)

146. Ulp. D 41, 2, 10, 2 (conductio nummo uno, precarium)

147. Pomp. D 19, 2, 52 (Липса на съгласие и грешка)

б) Наем и аренда

аа) Задължения на наемодателя (арендодателя)

148. Gai. D 19, 2, 25, 2 (Намаляване на цената при ограничаване на ползването)

149. Alf. D 19, 2, 27 pr. (Наемодателят разрушава част от сградата)

150. Alf. D 19, 2, 30 pr. (Наемодателят разрушава цялата сграда)

151. Ulp. D 19, 2, 15, 2 (vis cui resisti non potest)

152. Ulp. D 19, 2, 15, 3 – 5 (Рескрипти за remissio mercedis)

153. Gai. D 19, 2, 25, 6 (remissio mercedis и парциална аренда)

154. Ulp. D 19, 2, 19, 1 (Наемане на повредени съдове за вино, наемане на пасище с отровни треви)

155. Ulp. D 19, 2, 9 pr. (Отговорност за евикция, предоставяне на друго жилище)

156. Ulp. D 19, 2, 7; Tryph. D 19, 2, 8 (Обезщетение за вреди при евикция на пренаемателя)

157. Afr. D 19, 2, 33 (Отчуждаване на отдадения под аренда имот)

158. Gai. D 19, 2, 25, 1 (Продажбата прекратява наема, обезщетение за вреди)

159. Scaev. D 19, 2, 61 pr. (Обезщетение за разноски на арендатора)

вв) Задължения на наемателя (арендатора)

160. Paul. D 19, 2, 54, 1 (Заплащане на наемната цена и задължение за обработка)

160а. Jav. D 19, 2, 51, pr. (Тълкуване на договора)

161. Alf. D 19, 2, 30, 4 (Връщане на вещта в изправност)

162. Alf. D 19, 2, 29 (Връщане на вещта в изправност)

163. Ulp. D 19, 2, 13, 7 (Задължение да не се изоставя вещта)

в) Договор за услуга

164. Paul. D 19, 2, 38 (Риск при задължението за възнаграждение)

г) Договор за наем на трудов резултат

165. Ulp. D 19, 2, 9, 5 (Отговорност на предприемача за culpa)

165а. Gai. Inst. 3, 205 (Риск за кражба, носен от fullo)

166. Ulp. D 19, 2, 13, 6 (Задължение за custodia на fullo)

167. Lab. D 19, 2, 62 (Строежът се срутва)

167а. Jav. D 19, 2, 51, 1 (Отговорност за скрити недостатъци)

168. Lab. D 14, 2, 10 pr. (Роб умира по време на морски транспорт)

169. Ulp. D 19, 2, 13, 3 (Роб умира по време на пътуване)

170. Gai. D 19, 2, 25, 7 (Транспорт на колона, помощници при изпълнението)

171. Lab. D 19, 2, 60, 4 (Предприемачът надхвърля предварително определените разходи)

172. Alf. D 19, 2, 31 (Общо насипано за превоз зърно, locatio conductio irregularis)

В. Mandatum

173. Gai. Inst. 3, 156 (mea gratia – tua gratia)

174. Gai. D 17, 1, 2 pr. и 6 (mandatum mea – tua aliena gratia)

175. Ulp. D 17, 1, 16 (mea gratia – tua gratia)

176. Ulp. D 17, 1, 6, 5 (mea gratia – tua gratia)

176а. Ulp. D 17, 1, 12, 11 (Недействителност)

177. Ulp. D 17, 1, 29, 3 (Граници на отговорност)

178. Gai. D 17, 1, 27, 4 (Разноски на мандатаря)

179. Paul. D 17, 1, 26, 6 (Разноски)

180. Paul. D 17, 1, 26, 8 (Разноски; обезщетение за вреди)

181. Afr. D 47, 2, 62 (61), 5 (Отговорност на манданта за вреди)

182. Paul. D 17, 1, 26, 7 (Отговорност на манданта за вреди)

183. Gai. Inst. 3, 161 (Надхвърляне на границите на мандата)

184. Paul. D 17, 1, 3, 2; Gai. D 17, 1, 4 (Надхвърляне на границите на мандата, контроверзи)

185. Gai. D 17, 1, 27, 2 (Прекратяване)

186. Gai. Inst. 3, 160 (Смърт на манданта)

187. Ulp. D 17, 1, 12, 17 (mandatum post mortem)

Г. Societas

188. Gai. Inst. 3, 149 (Различно по размер участие в печалби и загуби)

189. Ulp. D 17, 2, 29 (societas leonina)

190. Pomp. D 17, 2, 6 (Уговаряне на дружествените дялове)

191. Paul. D 17, 2, 65, 4 (Прекратяване, обезщетение за вреди)

192. Paul. D 17, 2, 65, 5 (Ненавременно прекратяване, съотношение на интереси)

193. Paul. D 17, 2, 65, 6 (Прекратяване на срочен договор за дружество) 194. Ulp. D 17, 2, 14 (Отказ от прекратяване)

195. Ulp. D 17, 2, 44 (Дружество без участие в печалбата?)

196. Ulp. D 17, 2, 58 pr. (Цел на дружеството и имущество на съдружниците)

197. Paul. D 17, 2, 25 (Уравновесяване на ползи и загуби)

198. Gai. D 17, 2, 72 (Отговорност за diligentia quam in suis)

199. Ulp. D 17, 2, 52, 1 и 2 (Отговорност за culpa)

00. Ulp. D 17, 2, 52, 4 (Обезщетение за разноски и вреди)

201. Ulp. D 17, 2, 63 pr. (id quod facere potest)

IV. Глава: Ненаименувани договори

Въведение

202. Ulp. D 2, 14, 7, 2 (Синалагма, actio civilis incerti)

203. Nerat. D 19, 5, 6 (do ut facias)

204. Ulp. D 19, 5, 17, 3 (Взаимно предоставяне в заем за послужване на волове)

205. Pap. D 19, 5, 7 (actio praescriptis verbis, id quod interest)

206. Ulp. D 19, 5, 20 pr. (Получаване на коне за проверка на качествата им)

207. Ulp. D 19, 3, 1 pr. (actio de aestimato)

208. Ulp. D 19, 5, 13 pr. (Отграничение от други договори)

208а. Ulp. D 19, 5, 13, 1 (Отграничение от други договори)

209. Ulp. D 19, 5, 17, 1 (Носене на риска)

210. Ulp. D 19, 5, 19 pr. (Отграничение от contractus mohatrae)

210а. Pomp. D 19, 5, 16, 1 (Не е налице ненаименуван договор)

V. Глава: Пактове

211. Paul. Sent. 2, 14, 1 (nudum pactum)

212. Paul. D 2, 14, 27, 3 (exceptio pacti)

213. Ulp. D 2, 14, 16 pr. (Продажба на наследство, rescriptum divi Pii)

214. Ulp. D 4, 9, 1, 6 (receptum nautarum, cauponum, stabulariorum)

215. Paul. D 4, 9, 6 pr. (receptum nautarum, cauponum, stabulariorum)

VI. Глава: Квазиконтракти

Въведение

А. Negotiorum gestio

216. Gai. D 3, 5, 2 (Насрещни претенции)

217. Pomp. D 3, 5, 10 (11) (Граници на отговорността, засилване на отговорността)

218. Ulp. D 3, 5, 3, 9 (Намаляване на отговорността)

219. Ulp. D 3, 5, 9 (10), 1 (utiliter coeptum)

220. Alex. C 2, 18 (19), 10 (Полезно водене: грижи за болен роб)

221. Mod. D 3, 5, 26 (27) pr. (Полезно водене: строеж на сгради)

222. Labeo D 3, 5, 42 (43) (Полезно водене: погасяване на дълг)

223. Paul. D 17, 1, 40 (negotiorum gestio prohibente domino) 40924. Mod. D 3, 5, 26 (27), 1 (Задължение за даване на издръжка поради pietas)

225. Alex. C 2, 18 (19), 11 (Разлика между разноски – materna pietate – recipiendi animo)

226. Gord. C 2, 18 (19), 15 (paterno affectu – repetiturus)

227. Cels. D 24, 1, 47 (negotium uxoris – officium mariti)

228. Paul. D 3, 5, 20 (21) pr. (Плащане на откуп на лузитаните)

Б. Кондикции

а) Condictio indebiti

229. Gai. Inst. 3, 91 (Погрешно плащане на несъществуващ дълг)

229а. Paul. D 12, 6, 65, 8 (Изпълнение поради грешка на несъществуваща престация)

230. Jul. D 12, 6, 33 (negotium contractum)

231. Pomp. D 46, 3, 66 (Плащане на pupillus)

232. Nerat. D 12, 6, 41 (Плащане за pupillus)

233. Paul. D 12, 6, 8; Ulp. D 12, 6, 9 (Неплатежоспособен съпруг връща зестра)

234. Jul. D 12, 4, 7 pr. (Поръчка, пороци в отношението на покритие и валутното отношение)

235. Ulp. D 12, 6, 17 (Плащане преди настъпване на условието)

236. Cels. D 12, 1, 32 (condictio Iuventiana)

б) Conductio ob turpem causam

237. Paul. D 12, 5, 1, 1 и 2; Ulp. D 12, 5, 2 pr. и 1 (Плащане за предотвратяване на деликт)

238. Paul. D 12, 5, 3 (Подкуп)

239. Ulp. D 12, 5, 4, 3 (Плащане на проститутка)

240. Pap. D 12, 7, 5 pr. (Отграничение на turpis causa)

VII. Глава: Actiones adiecticiae qualitatis

a) Actio de peculio

241. Ulp. D 15, 1, 5, 4; Marci. D 15, 1, 40 pr.; Ulp. D 15, 1, 44 (Дефиниции)

242. Ulp. D 15, 1, 21 pr. (dolus на dominus)

243. Gai. D 15, 1, 29, 1; Paul. D 15, 1, 47 pr. (Забрана за договаряне от страна на dominus)

б) Actio de in rem verso

244. Gai D 15, 3, 12 (Ограничаване на отговорността)

245. Alf. D 15, 3, 16 (Размер на обогатяването)

246. Scaev. D 15, 3, 20 pr. (Необходими разноски)

47. Ulp. D 15, 3, 3, 9 (Защита на доверието?)

248. Afr. D 15, 3, 17 pr. (Теория за полезността)

в) Actio quod iussu

249. Ulp. D 15, 4, 1, 1 (Понятие за iussum)

250. Ulp. D 15, 4, 1, 6 (Последващо позволение)

251. Ulp. D 15, 3, 5, 2 (Отграничение от peculium и versum)

г) Actio exercitoria

252. Ulp. D 14, 1, 1, 7 (Област на приложение: praepositio)

253. Ulp. D 14, 1, 1, 12 (Област на приложение: praepositio)

254. Ulp. D 14, 1, 1, 8 и 9 (Получаване на заем)

255. Afr. D 14, 1, 7 pr. (Получаване на заем)

д) Actio institoria

256. Ulp. D 14, 3, 5 pr. и 1 (Понятие за institor)

257. Ulp. D 14, 3, 5, 13 (Получаване на заем)

258. Ulp. D 14, 3, 11, 2 и 3 (Ограничаване на praepositio)

259. Ulp. D 14, 3, 5, 10 (Отграничение от procurator)

260. Pap. D 14, 3, 19 pr. (actio utilis ad exemplum institorieae)

261. Ulp. D 19, 1, 13, 25 (actio utilis ad exemplum institorieae)

262. Ulp. D 17, 1, 10, 5 (actio quasi institoria)

Правен анализ към Afr. D 17, 1, 34 pr. (Казус № 4)

Регистър на изворите