-10%

Частичният иск

ISBN: 978-954-730-779-7
14,40 лв.
16,00 лв.
+

На преден план в проблематиката на частичния иск изпъква неговата практическа и прагматична страна. Той е средство за защита, към което се насочва този ищец, който не е сигурен в размера на вземането си, и поради това – в изхода на процеса, или не разполага с достатъчно средства да защити вземането си в целия му размер. В тези случаи частичният иск способства за ограничаване на съдебните разходи, с което облекчава и достъпа до правосъдие на частноправните субекти.

Прегледът на съдебната практика показва, че интересът към частичния иск нараства значително през последните години. Паралелно с това възникват редица проблеми, чието разрешаване изисква осветляване не само на практическите, но и на теоретичните аспекти и същност на частичния иск.

Книгата представлява първото първото изследване на частичния иск в българската процесуална теория. В нея е направен опит да се предложи цялостно разбиране за частичния иск. На обстоен анализ са подложени утвърдените в българската процесуална теория и практика становища относно съдържанието на частичния иск, като на основата на достигнатите изводи е предложено ново разбиране. Неговата адекватност е проверена през призмата на всички основни етапи от „живота“ на частичния иск – от предявяването му до последиците на постановеното по такъв иск съдебно решение.


Камелия Цолова е доктор по право и доцент по граждански процес в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Глава първа. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

§ 1. Кратък исторически и сравнителноправен преглед

1. Правни системи, в които частичният иск е непознат

2. Същност и допустимост на частичния иск – преглед на становищата

3. Частичният иск и принципите на гражданския процес

§ 2. Понятие

1. Критичен преглед на теорията за скрития частичен иск

2. Класификационен критерий за деление на исковете на частични и за целия размер на вземането

3. Приложно поле

Глава втора. СЪДЪРЖАНИЕ

§ 3. Предмет на частичния иск

1. Преглед на становищата

2. Предметът на частичния иск в светлината на теорията за предмета на иска

§ 4. Размер на частичния иск

1. Процесуално значение на размера на иска

2. Обем на търсената с иска защита

Глава трета. ПРЕДЯВЯВАНЕ

§ 5. Особености на условията за допустимост на частичния иск

1. Интерес

2. Искова молба

3. Цена на иска

§ 6. Особености на последиците от предявяването на частичен иск

1. Отвод за висящ процес и поради връзка между делата

2. Спиране и прекъсване на погасителната давност

Глава четвърта. ПРОИЗВОДСТВО

§ 7. Процесуално поведение на ответника по частичен иск

1. Защита на ответника срещу предявения частичен иск

2. Признание на частичен иск

§ 8. Отклонения от типичното развитие на производството по частичен иск

1. Изменение на размера на частичния иск, на целия размер на вземането и преминаване от частичен иск към иск за целия размер на вземането и обратно

2. Предявяване на частичен иск от процесуален субституент и прехвърляне на спорно право

3. Отказ от частичен иск и сключване на съдебна спогодба

Глава пета. РЕШЕНИЕ

§ 9. Обща характеристика

1. Съдържание на решението по частичен иск

2. Видове решения по частичен иск и последици

§ 10. Обективни предели на силата на пресъдено нещо на решението по частичен иск

1. Преглед на становищата

2. Предмет и обем на СПН на решението по частичен иск

§ 11. Значение на решението по частичния иск в производството за останалия размер на вземането

1. Предмет и допустимост на иска за останалия размер на вземането

2. Задължение за зачитане на СПН на решението по частичния иск