-10%

Договорът за строителство

ISBN: 978-954-730-771-1
15,30 лв.
17,00 лв.
+

Предмет на изследване в книгата е договорът за строителство, който е разгледан като вид договор за изработка. Изяснени са частноправните аспекти на отношенията между страните според действащото българско законодателство и съдебната практика. Преимуществено е изследван договорът за строителство, чийто предмет се определя чрез одобрен инвестиционен проект, а възложителят е собственик на имота или е носител на право на строеж. Направен е анализ на договора, като е изяснена правната му природа и са очертани характерните му правни белези. Договорите за строителство са класифицирани по различни критерии и са направени разграничения от други сходни договори. Разгледани са въпросите на сключването, съдържанието, формата и условията за действителност на договора. Изследвани са още действието на договора за строителство, изразяващо се в правата и задълженията, които той поражда за страните, и тяхното изпълнение. Анализирани са и някои специфични теоретични и практико-приложни правни въпроси, свързани с вещноправните последици от изпълнението на задължението за построяване, проблемът за риска, увеличаването на възнаграждението на строителя след сключване на договора и др. Разгледани са също различните форми на неизпълнение на задълженията на страните и основанията за прекратяване на договора.


Мирослав Димитров е доктор по право и доцент по гражданско право в Юридическия факултет на УНСС. Работи и като адвокат, вписан в Софийската адвокатска колегия. Автор е на книгата „Основанията за нищожност по чл. 26, ал. 1 ЗЗД“.

Глава първа. ПОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

§ 1. Договорът за строителство като вид договор за изработка

§ 2. Правна уредба и терминологични уточнения

1. Правна уредба

2. Терминологични уточнения

§ 3. Кратък исторически и сравнителноправен преглед

§ 4. Правна характеристика на договора за строителство

1. Обща характеристика на договора за строителство като вид договор за изработка

2. Особени характерни белези на договора за строителство

§ 5. Видове договори в строителството, видове договори за строителство и отграничения на договора за строителство от други договори

1. Видове договори в строителството

2. Видове договори за строителство

3. Отграничаване на договора за строителство от други договори

Глава втора. СКЛЮЧВАНЕ, СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

§ 1. Сключване на договор за строителство

1. Страни

2. Вземане на решение и сключване на договор за строителство

3. Особени правила за сключване на договор за строителство

4. Форма на договора за строителство и вписване на някои договори за строителство

§ 2. Съдържание на договора за строителство

1. Съществени условия на договора за строителство

2. Допълнителни условия, уговорени между страните по договора за строителство

3. Условия на договора за строителство, произтичащи от закона (естествено съдържание)

§ 3. Основания за недействителност и последици от фактически извършено строителство при недействителен договор за строителство

1. Основания за недействителност, свързани със страните, вземане на решение и процедура по сключване на някои договори за строителство

2. Основания за недействителност, свързани със статута на имота и наличието на одобрен инвестиционен проект

3. Договор за строителство, сключен с един или няколко от собствениците при съсобственост на имота

4. Последици от фактически извършено строителство при нищожен или унищожен договор за строителство

Глава трета. ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

§ 1. Основно действие на договора за строителство

1. Задължения на възложителя

2. Задължения на строителя

§ 2. Допълнително действие (последици) на договора за строителство и на някои несъщински договори за строителство

1. Допълнително действие на договора за строителство

2. Допълнително действие на някои несъщински договори за строителство

§ 3. Изпълнение на задълженията по договор за строителство

1. Принципи на изпълнението на договора за строителство

2. Възможност за изпълнение на задълженията

3. Субекти на изпълнението

4. Дължимата грижа

5. Време и място на изпълнението

6. Количество на изпълнението

7. Качество на изпълнението

8. Предаване и приемане на построеното

9. Липса на вещен ефект от предаването на построеното

Глава четвърта. СПЕЦИФИЧНИ ПРАВНИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙСТВИЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

§ 1. Вещноправни въпроси, свързани с договора за строителство

1. Придобиване на вещните права при възложител – собственик на земята

2. Придобиване на вещните права при възложител – носител на право на строеж

3. Придобиване на вещните права при възложител, непритежаващ право на собственост или право на строеж

4. Вещните права при ремонт или подобряване на съществуващ имот

5. Неприложимост на преработването като способ за придобиване на вещни права в строителството

6. Придобиване на собствеността върху вещи – принадлежности, влагани в строителството

§ 2. Проблемът за риска при договора за строителство

1. Риск за вземането на строителя за възнаграждение

2. Риск за материалите и строителните компоненти, влагани в строителството

3. Риск за построения нов обект, за ремонтирания или подобрен съществуващ имот

§ 3. Увеличаване на възнаграждението на строителя на основание чл. 266, ал. 2 ЗЗД

1. Постановка на проблема

2. Тълкуване на разпоредбата

3. Ограничаване на приложното поле на правилото

§ 4. Актове и протоколи, съставяни по време на строителството, и съдържащите се в тях волеизявления

1. Общи положения

2. Видове волеизявления и правната им същност

3. Видове актове и протоколи

4. Доказателствена сила на актовете и протоколите

Глава пета. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

§ 1. Пълно неизпълнение

§ 2. Неточно (неправилно) изпълнение

1. Частично изпълнение

2. Некачествено изпълнение

3. Забавено изпълнение (забава на длъжника)

4. Неизпълнение на задължението за оказване на съдействие

§ 3. Възражение за неизпълнен договор и право на задържане при договора за строителство

1. Възражение за неизпълнен договор

2. Право на задържане

§ 4. Прекратяване на договора за строителство

1. Общи основания за прекратяване на договор за строителство

2. Специални основания за прекратяване на договор за строителство