-10%

Европейски правен преглед. Том XV

19,80 лв.
22,00 лв.
+

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ДИСКУСИИ

 

Interpretational Statements of Supreme Courts in Central and Eastern Europe

Zdeněk Kühn

Judge at the Supreme Administrative Court of the Czech Republic

 

Българското председателство на Съвета на ЕС в контекста на специалния статут на Обединеното кралство

проф.д-р Жасмин Попова

 

Качеството на „юрисдикция“ по смисъла на член 267 ДФЕС на някои специализирани държавни органи и квазиюрисдикции

доц. д-р Александър Корнезов

 

АНАЛИЗИ

 

Конкуренция

Надпревара за имунитет или растяща необходимост от хармонизиране на режима за освобождаване от санкции в рамките на ЕС

(Решение на Съда на ЕС по дело C-428/14, DHL Express (Italy))

д-р Антон Петров, старши адвокат към АД „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков“

 

Конкуренция

Насоки за прилагане на програмата за освобождаване или намаляване на глоби

(Решение на Общия съд по дело Т-265/2012, Schenker/Комисия)

Станка Черкезова

 

Обществени поръчки

(НЕ)обжалваемост на обществените поръчки на ниска стойност

Златина Данчева, адвокат

 

 

БЪЛГАРСКИ ДЕЛА ПРЕД СЪДА НА ЕС

 

Интелектуална собственост

Две търговски марки с фонетична прилика, основана на описателен термин и различаващи се визуално и концептуално, не са близки, дори и стоките, които покриват, да са еднакви

Решение на Общия съд по дело Т-485/14, Bon Net/OHMI – Aldi (Bon Appétit!)

 

Наказателно право

Българският съд не може да намали размера на наказанието „лишаване от свобода“ на основание положен труд по време на изтърпяване на това наказание в държавата членка, в която е постановена присъдата, и е длъжен да не се съобрази с възприетото от Върховния касационен съд тълкуване на чл. 41, ал. 3 от НК

(Заключение на Генералния адвокат Y. Bоt по дело С-554/14, Огнянов)

 

Наказателно право

Член 267 ДФЕС не допуска национална норма, задължаваща наказателния съд да си направи отвод, поради това, че в преюдициално запитване е изложил фактическата и правната обстановка по делото

(Заключение на Генералния адвокат Y. Bоt по дело С-614/14, Огнянов)

 

Обществени поръчки

Европейската комисия разполага с широко право на преценка относно факторите, взети предвид за приемане на решение за възлагане на обществена поръчка след провеждане на възлагателна процедура

(Решение на Общия съд по дело Т-722/14, Prima/Комисия)

 

Висящи производства

Преюдизапитвания, отправени от български юрисдикции до Съда на ЕС в периода 01.01.2016 – 01.05.2016

 

НАКРАТКО

 

Български съдилища

Бургаският апелативен съд потвърди първоинстанционното решение, с което Народното събрание, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и Върховния касационнен съд са осъдени солидарно да платят обезщетение за вреди, причинени от нарушение на правото на ЕС

 (Решение № 44 от 26 април 2016 г. на Апелативен съд – Бургас, ГО, по гр. д. 96/2016 г.)

 

Европейска комисия

План за действие за ДДС: към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС

 

Европейската комисия предлага правила за данъчна прозрачност за многонационални дружества

 

Предложение за нов регламент относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Регламент(ЕС) № 994/2010

 

Съд на ЕС

Забраната да се носи ислямска забрадка на работното място не представлява пряка религиозна дискриминация; тя може да представлява непряка дискриминация, но да бъде оправдана

(Заключение на генералния адвокат J. Kokott по дело C-157/15, Achbita)

 

Задължение за установяване на местожителство в определено населено място, наложено на лица, на които е предоставен статут на субсидиарна закрила, е допустимо при положение, че не дискриминира

(Решение на Съда на ЕС по съединени дела C-443/14 и C-444/14, Alo и Osso)

 

Относно задължението на националния съд да провери служебно неравноправния характер на кауза в потребителски договор в производството по изпълнение на заповед за плащане

 (Решение на Съда на ЕС по дело С-49/14, Finanmadrid EFC)

 

Приемащата държава членка не е длъжна да предостави право на социално подпомагане през първите три месеца на пребиваване на гражданин на Съюза на нейна територия

(Решение на Съда на ЕС по дело C-299/14, García-Nieto)

 

Разяснения относно приложимото право при регресен иск между застрахователи, заведен по  повод на пътнотранспортно произшествие, причинено от камион с ремарке, с различни застрахователи на двете превозни средства

(Решение на Съда на ЕС по съединени дела С-359/14 и С-475/14, ЕRGO Insurance и Gjensidige Baltic)

 

Упражняването на делегирано провомощие „да допълва“ законодателен акт по смисъла на член 290 ДФЕС изисква приемането на отделен акт от страна на Комисията

 (Решение на Съда на ЕС по дело C‑286/14, Парламент/Комисия)

 

Условия за събиране на семейството на турски работник, законно пребиваващ в държава членка на ЕС

(Решение на Съда на ЕС по дело С-561/14, Genc)

 

Член 267 ДФЕС не допуска национална разпоредба, задължаваща съдебен състав на върховен съд да препрати на пленума на същия съд обжалваното решение, ако не приема прогласен от пленума правен принцип, без да има възможност предварително да отправи преюдициално запитване до Съда на ЕС

(Решение на Съда на ЕС по дело С-689/13, PFE)

 

РЕЗЮМЕ/Summa ries / Résum és /
Zusamm enfassu ngen

 

Тълкувателни становища на Върховните съдилища в Централна и Източна Европа

Zdeněk Kühn

 

The Bulgarian Presidency of the Council in the Context of the Special Status of the UK

Prof. Dr. Jasmine Popova

 

La qualité de „jurisdiction“ au sens de l’article 267 TFUE de certaines entités étatiques spécialisées et quasi-juridictions

Ass.Prof.Dr.Alexander Kornezov

 

A Race for Immunity or A Growing Need to Harmonize the EU Leniency System

Judgment of the Court of the Justice of the EU in case C-428/14, DHL Express (Italy)

Dr. Anton Petrov

 

Guidance on the Application of the Leniency Program

(Judgment of the General Court in case Т-265/2012, Schenker v. Commission)

Stanka Cherkezova

 

Is the Award of Low Value Public Procurement Contracts Subject to Legal Review?

Zlatina Dancheva