Европейско право. Английско-български речник

ISBN: 954-427-651-3
15,00 лв.
+

Европейското право е интензивно развиващ се комплекс от международни и национални правни норми, свързани с различни области на правото.
Английско-българският речник по европейско право е предназначен за всички, които в работата си се сблъскват с терминологията на европейското право и които четат или превеждат документи и литература в тази област. Той ще бъде от особена полза за работещите в областта на европейската интеграция.
Речникът съдържа около 5000 най-често използвани термини, характерни за правото на Европейските общности и Европейския съюз с техните установени български съответствия. Обхванати са основните понятия и често срещани изрази в различните клонове на европейското право - патентно право, право на интелектуална собственост, търговско право и т. н.
За постигане на необходимата пълнота са представени и редица специфични за европейското право изрази, срещнати в правни текстове и литература.
При съставяне на речника са използвани автентичните текстове на конвенциите и на правните актове на Съвета на Европа, литература на английски и български език по отделни теми на европейското право, както и текстове от брошури и материали на Европейския съюз, европейска правна периодика, речници и справочници.
Речникът включва: предговор (указания за ползването на речника), основно тяло и приложения (Пълен списък на договорите на Съвета на Европа; Споразумения, подписани, но нератифицирани от Република България до 16/05/2005 г.; Споразумения, подписани и ратифицирани или са предмет на присъединяване от Република България до 16/05/2005 п; Споразумения, които не са подписани и не са ратифицирани от Република България до 16/05/2005 г.; Денонсирани от Република България споразумения до 16/05/2005 п; Списък на декларации на Република България; Комисии на Европейския парламент; Списък на английските съкращения; Адреси на основните институции на Европейския съюз; Библиография).