Финанси на малката и средната фирма

Корпоративни финанси

ISBN: 9789546497222
9,00 лв.
+

Книгата е предназначена за широка читателска аудитория, както професионална - от реалната стопанска практика, така и академична. Тя е настолно помагало и неоценим наръчник за представителите на малкия и среден бизнес, а същевременно е и учебник за университетите, висшите училища, колежи и центрове за професионално обучение по "Корпоративни финанси". В нея е предоставена на вниманието на читателите, които желаят да започнат собствен малък и среден бизнес специална глава за учредяването, обявяването в несъстоятелност и ликвидацията на фирмите, както и редица други "фирмени секрети", които те трябва предварително да са усвоили. Книгата ще е интересна и на онези читатели, които не са финансисти, но се нуждаят от определена корпоративна финансова култура. В нея подробно са разгледани въпросите, които се отнасят до: същността и основните характеристики на корпоративните финанси; образуването, несъстоятелността и ликвидацията на стопанските субекти; стойността на парите във времето и цената на дълготрайните корпоративни активи; корпоративното капиталово бюджетиране; корпоративното дългосрочно финансиране; т. нар. нетрадиционни форми на корпоративно финансиране, като: лизинг, факторинг, форфетиране и проектно финансиране; корпоративната капиталова структура и възможностите за оптимизирането й; корпоративната дивидентна политика; управлението на корпоративния оборотен капитал; корпоративното финансово планиране и корпоративния финансов анализ; корпоративния вътрешен одит и корпоративния контролинг. Приведени са и редица примери от реалната корпоративна практика у нас, които са илюстрирани с редица графики и таблици, които могат да послужат на финансовите мениджъри при разрешаването на множество сходни казуси в техните фирми.
ЙОСИФ АВРАМОВ, доктор по икономика