Изпълнително производство по ГПК и ЗОЗ

Второ издание

ISBN: 978-954-28-2352-0
29,90 лв.
+

Настоящото луксозно издание представлява и систематизация на съдебната практика, постановена в рамките на изпълнителното производство по ГПК и ЗОЗ. Освен нея в сборника са включени и разпоредби и решения по ДОПК, ТЗ и др., които са свързани с гражданското изпълнително производство.

Едно от основните предимства на настоящия труд са авторският коментар, който разкрива редица тънкости в материята, както и приложените над 180 образци на различни актове, постановявани в рамките на производството.

Авторският коментар към второто издание е съобразен с измененията в Закона за особените залози и Търговския закон от 30.12.2016 г., както и с транспонирания в ГПК Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки. ​

Първа глава

Образуване, спиране, прекратяване и приключване на изпълнително производство. Образуване на изпълнително производство по реда на ГПК с изпълнителен титул – изпълнителен лист

Образуване с изпълнителен лист, издаден въз основа на влязла в сила заповед за изпълнение по реда на чл. 410 ГПК

Изпълнителен лист, издаден въз основа на заповед за незабавно изпълнение, издадена на чл. 417 ГПК

Изпълнителен лист, издаден въз основа на влязло в сила арбитражно решение

Изпълнителен лист, издаден по реда на чл. 624 ГПК въз основа на европейско изпълнително основание за безспорно вземане или на решение по европейско производство за искова с малък материален интерес

Изпълнителен лист, издаден по реда на чл. 627 ГПК въз основа на европейска заповед за плащане, издадена от друга държава-членка

Съдебни решения, постановени в друга страна членка на ЕС съобразно чл. 622а ГПК

Образуване на изпълнително производство по реда на ГПК с изпълнителен титул – акт

Образуване на изпълнително производство по реда на ГПК, с извлечение за вписано пристъпване към изпълнение по особен залог

Образуване на изпълнително производство по реда на ДОПК

Образуване на изпълнително производство от органи на съдебната власт

Образуване на Обезпечително производство с обезпечителна заповед

Спиране на изпълнителното производствоСпиране по реда на чл. 432 ГПК

Спиране от съд по т. 1

Спиране по искане на взискател – т. 2

Спиране при смърт на длъжник физическо лице или при необходимост за назначаване на настойник или попечител – т. 3

Спиране от съд по т. 4, 5, 6

Спиране ex lege (по силата на закона) – т. 7

Особени случаи на спиране на изпълнителното производство

Спиране на изпълнението при повече от един взискател

Спиране на изпълнението при повече от един длъжник в изпълнителния лист

Спиране на изпълнението при един длъжник и лице, обезпечило дълга със залог или ипотека

Спиране на конкретно изпълнително действие

Спиране при плащане на 30% от дълга

Спиране по искане на съпруг недлъжник поради посочване на лична вещ за изпълнение, собственост на съпруг длъжник

Спиране по искане на съпруг недлъжник поради внасяне на равностойността на дела на съпруга длъжник

Спиране при въвод

Спиране при несъстоятелност

Спиране при конкуренция с производство по ДОПК

Спиране при конкуренция с производство по ЗОЗ

Действия при спряно изпълнително производство

Възобновяване на производството

Прекратяване на изпълнително производство. Прекратяване по реда на чл. 433 ГПК

При плащане от длъжника – т. 1

По искане на взискател – т. 2

При обезсилване на изпълнителния лист – т. 3

Ако с влязъл в сила акт бъде отменен актът, въз основа на който е издаден изпълнителният лист или актът се признае за подправен – т. 4

Посоченото от взискателя измущество не може да бъде продадено и не може да бъде намерено друго секвестируемо имущество – т. 5

Не се заплатени дължимите авансово такси и разноски по изпълнението, освен в случаите на чл. 83, т. 6

Ако бъде представено влязло в сила решение, с което е уважен искът по чл. 439 или 440, т. 7

Ако взискателят не поиска извършването на изпълнителни действия в продължение на две години, с изключителни на делата за издръжка (перемпщия) – т. 8

Издаване на обратен изпълнителен лист

Прекратяване / приключване при прихващане, настъпила погасителна давност, новация, опрощаване и други способи, водещи до погасяване на изпълняемото право

Вдигане на запори и възбрани след прекратяването

Приключване на изпълнителното производство

Образци на документи

Искане за образуване на и.д. с посочване на изпълнителен способ

Искане за образуване на и.д. с възлагане за определяне на способа за изпълнение на ЧСИ

Искане за образуване на и.д. с посочване на повече от един изпълнителен способ

Искане за образуване на и.д. с посочване на всички изпълнителни способи

Искане за образуване на и.д. по обезпечително производство

Искане за образуване на изпълнително производство за предаване на вещи с изпълнителен лист

Искане за образуване на изпълнително производство за изпълнение на заместимо действие

Искане за образуване на изпълнително производство за изпълнение на незаместимо действие

Искане за образуване на и.д. за делбен имот

Искане за образуване на и.д. за публично общинско вземане по Закона за местните данъци и такси по реда на ГПК

Искане за образуване на и.д. за публично държавно вземане по реда на ДОПК

Постановление за образуване на изпълнително дело по реда на ГПК

Постановление за образуване на обезпечително производство по реда на ГПК

Покана за доброволно изпълнение – Приложение 21 от Наредба №7 от 22 февруари 2008 за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по Гражданския процесуален кодекс

Уведомление до ипотекарен длъжник

Уведомление до лице, придобило ипотекиран имот

Уведомление до лице, придобило възбранен имот

Уведомление по чл. 410 ГПК

Призовка за принудително изпълнение - Приложение 25 от Наредба №7 от 22 февруати 2008 г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по Гражданския процесуален кодекс

Искане / Молба / Заявление за продажба на заложено имущество по ЗОЗ

Договор за поръчка по чл. 18 ал. 4 ЗЧСИ

Постановление за образуване на производство по реда на ЗОЗ / ГПК за продажба наа заложено по ЗОЗ имущество

Искане за спиране въз основа на обезпечителна заповед/определение на съд

Искане за спиране въз основа на открито производство по несъстоятеленост

Искане за спиране при внасяне на 30%

Искане за спиране от съпруг недлъжник при внасяне на равностойност по чл. 505 ГПК

Искане за спиране от взискател

Искане за прекратяване на изпълнителното дело от платил преди образуване на изпълнителното дело длъжник

Искане за прекратяване на изпълнително дело при обезсилен изп. лист

Искане за приключване на изпълнително дело при обезсилен изп. лист

Искане за приключване на изпълнително дело поради плащане от длъжник

Искане за приключване на изпълнително дело от взискател

Постановление за спиране на изпълнително дело по искане на взискател

Постановление за спиране спрямо един длъжник

Постановление за спиране на конкретно действие по искане на взискател

Постановление за спиране на конкретно действие по обезпечителна заповед

Постановление за спиране поради изплащане на дела на съпруг недлъжник

Постановление за спиране на дело при откриване на производство по несъстоятелност

Постановление за спиране на дело при откриване на производство по несъстоятелност спрямо един от длъжниците

Постановление за спиране при конкуренция по ДОПК

Постановление за спиране на производство по ГПК при конкуренция по ЗОЗ и предаване на заложените вещи

Постановление за възобновяване на изпълнението

Постановление за възобновление на изпълнението в рамките на производството по несъстоятелност

Постановление за прекратяване на изпълнително дело по искане на взискател

Постановление за прекратяване на дело по искане на длъжник

Постановление за прекратяване спрямо един длъжник

Постановление за прекратяване спрямо определена вещ поради продажба от друг орган по принудително изпълнение

Постановление за приключване

Постановление за приключване спряно един длъжник

Искане за издаване на удостоверение за обратен изпълнителен лист

Удостоверение за обратен изпълнителен лист

Втора глава

Правоприемство и присъединяване в изпълнителното производство. Призоваването в изпълнителния процес

Кратък коментар на авторите

Правоприемство

Правоприемство при цесия и факторинг

Правоприемство при завет

Правоприемство при банкова гаранция

Правоприемство на платил дълга поръчител или солидарен длъжник

Правоприемство при прехвърляне на търговско предприятие или част от търговско предприятие

Правоприемство при заместване на длъжника по реда на чл. 102 ЗЗД

Универсално правоприемство чрез наследяване

Приемане на наследство под опис

Отказ от наследство

Присъединяване на кредитори

Присъединени по право кредитори

Лица с вписани по партидата на имота искови молби

Присъединени кредитори по тяхното искане

Призоваването в изпълнителния процес

Органи, имащи право да извършват връчвания на документи

Способи за връчване на призовки и съобщения

Връчване по реда на ГПК на физически лица

Лично връчване

Фингирано лично връчване

Лично връчване чрез отказ за получаване

Лично връчване чрез представител - съдебен адресат или пълномощник

Лично връчване чрез отказ за получаване от представител

Личното връчване чрез адвокат

Личното връчване чрез отказ за получаване от адвокат

Фингирано лично връчване чрез адвокат

Връчване чрез друго лице, съгласно да получи - от домашните му

Връчване на адрес без сграда или сграда без адрес

Лично връчване чрез Български пощи ЕАД или куриерска фирма, лицензирана по Закона за пощенските услуги

Връчване чрез друго лице по пощата или с куриерска служба

Фингирано призоваване чрез друго лице по пощата или куриерска служба

Връчване чрез отказ по пощата или куриерска служба

Връчване на съобщения чрез органите на МВР, чрез кметове на населени места или упълномощени от тях лица

Връчване по телефона, по факса, по електронен адрес

Фингирано връчване на документи по чл. 54 ГПК

Връчване на юридическо лице със седалище в Република България от призовкар

Връчване на юридическо лице / търговец със седалище в Република България с куриер или по пощата

Връчване на юридическо лице / търговец със седалище в Република България по електронен адрес, телефон или факс

Връчване на юридическо лице / търговец със едалище в Република България поради отказ за получаване от представляващия

Фингирано връчване на юридическо лице / търговец със седалище в Република България поради липса на достъп до канцеларията му

Фингирано връчване на юридическо лице / търговец със седалище в Република България поради преместване на друг адрес

Фингирано връчване на юридическо лице / търговец със седалище в Република България при адрес на регистрация на несъществуващ адрес

Връчване на юридическо лице / търговец с регистрация извън Република България

Фингирано връчване юридическо лице / търговец с регистрация извън Република България

Връчване извън Република България

Връчване на български граждани, живеещи извън Република България

Връчване на чужди граждани, живеещи в ЕС

Призоваване по куриесрски служб

Призоваване чрез изпращащ и приемащ орган по член 2, т. 1 Регламент №1393/2007

Призоваване с изпращащ орган ЧСИ и получванещ орган по чл. 2 от Регламента

Връчване на чужди граждани, живеещи в Русия

Връчване на чужди граждани, от трети страни по Хагската конвенция за връчванията от 1965 г.

Връчване по ГПК на физически лица, които нямат регистриран настоящ или постоянен адрес в Република България и не е известен такъв и в чужбина

Връчване по КМЧП на физически лица, които нямат регистриран настоящ или постоянен адрес в Република България, но са с известен за взискателя или органа по изпълнението адрес в чужбина

Образци към глава втора

Удостоверение по чл. 456 ГПК

Искане за присъединяване по чл. 456 ГПК

Уведомления до ипотекарен кредитор за действие

Уведомление до лице с вписана възбрана / искова молба за действия

Искане за присъединяване на кредитор в вписан Особен залог по ЗОЗ

Постановление за присъединяване на взискател по чл. 456 ГПК

Искане за конституиране на цесионер

Постановление за конституиране на цесионер

Искане за конституиране като взискатели на наследници

Заявление за отказ от наследство до Районен съд

Искане за опис на наследство на производство за опис на наследство

Трета глава

Изпълнение върху вземания на длъжника

Кратък коментар на авторите

Изпълнение върху вземания на длъжника

Налагане на запор

Изпълнение за запора

Отговор на третото лице по наложения запор

Неизпълнение на задълженията за третото лице

Видове запори

Запор на вземане с ненастъпил падеж

Запор на вземане, обезпечено с ипотека или особен залог

Запор на трудов възнаграждение или пенсия

Несеквестируеми вземания

Запор на вземания на длъжника от дружество по ЗЗД

Изпълнение върху вземане по внесена гранция в съд

Конкуренция между запор и други обезпечения

Конкуренция между наложен запор и започнато изпълнение по ЗОЗ, съответно активирана клауза за нетиране по ЗДФО

Конкуренция между наложен запор и залози по ЗОЗ и ЗДФо, без да е налице вписано пристъпване към изпълнение, съответно активирана клауза за нетиране

Възагане вземането за събиране

Възлагане на вземането вместо плащане

Образци на документи

Запорно съобщение до трето лице

Отговор на получено запорно съобщение от трето лице

Искане от взискател за възлагане на запорирано вземане за събиране

Постановление за възлагане на запорирано вземане за събиране

Искане от взискател за възлагане на запорирано вземане вместо плащане

Постановление за възлагане на запорирано вземане вместо плащане

Запор на банкова сметка на дружество по ЗЗД (Дружество по закон за задълженията по договорите) на вземане на съдружник с дял 20% (1/4) в дружество

Искане от ЧСи до ВКС за изплащане на гаранция по изпълнително дело със съгласие на длъжника

Искане от ЧСИ до ВКС за изплащане на гаранция по изпълнително дело без съгласие на длъжника

Четвърта глава

Изпълнение върху движими вещи

Кратък коментар на авторите

Изпълнение върху движими вещи

Покана за доброволно изпълнение и свързани с нея действия

Налагане на запор

Вписване на запора в ЦРОЗ

Вписване на запора в КАТ, КТИ и други регистри

Опис на движими вещи

Липса на вещ по време на опис

Опис на МПС във владение на трето лице

Назначаване на пазач

Смяна на пазач

Публична продан на движима вещ

Определяне на начална цена

Способи за продажба на движима вещ

Продажба чрез магазин и борса

Продажба чрез явен търг с устно наддаване

Продажба на движими вещи по реда на недвижите имоти

Продажба на бързо развалящи се стоки и необратни насаждения

Продажба по реда на чл. 18, ал. 4 ЗЧСИ

Продажба по реда на ЗОЗ

Продажба по реда на ГПК

Конкуренция между изпълнение по ГПК и изпълнение по други специални закони

Конкуренция с изпълнение по ЗОЗ

Конкуренция с изпълнение по ДОПК

Конкуренция с универсално принудително изпълнение

Конкуренция с изпълнение по ЗДФО

Образци към глава четвърта

Протокол за опис на движими вещи (МПС)

Постановление за определяне на начална цена

Съгласие от длъжника за продажба през магазин

Обявление за продажба чрез явен търг

Протокол за явен търг

Удостоверение за закупена движима вещ от явен търг

Уведомление до НАП за закупуване вещ по ЗЗД

Протокол за закупена вещ по ЗДДС

Молба за продажба на заложено имущество от ЧСИ

Договор за поръчка с ЧСИ за продажба на имущество по ЗОЗ

Договор за поръчка с ЧСИ като депозитар

Съобщение за пристъпване към изпълнение

Постановление за определяне на стойност на заложеното имущество за продажба по реда на ЗОЗ

Обявление за продажба на заложено имущество

Наддавателно предложение

Протокол за проведено наддаване и обявяване на купувач по реда на ЗОЗ

Писмен договор за продажба на заложено имущество

Нотариален акт за продажба на недвижим имот по ЗОЗ

Писмен договор за продажба на търговско предприятие

Молба за продажба на заложено имущество от ЧСИ по реда на ГПК

Договор за поръчки с ЧСИ за продажба на заложени вещи по реда на ГПК

Постановление за образуване на изпълнително производство

Протокол за опис на заложено имущество

Протокол за проведен търг и обявяване на купувач

Постановление за възлагане на МПС или недвижим имот

Пета глава

Изпълнение върху недвижими вещи

Кратък коментар на авторите

Начало на принудителното изпълнение спрямо ипотекиран недвижим имот и налагане на възбрана

Действие на ипотеката и промени в ипотекиран имот при изпълнение

При ипотека на земя

При ипотека на незаконен строеж

При ипотека на право на строеж

При трайно прикрепване на движими вещи към имот - приращения и преобразуване в имоти

При промяна на предназначението на възбранени или ипотекирани имоти

Начало на изпълнението срещу недвижим имот

Действие на възбраната

Разделяне на възбранен имот

Обединяване на имот с възбрана с друг имот

Непротивопоставимост на възбраната

Насрочване на опис

Уведомяване на страните и присъединените по право (ex lege) кредитори

Уведомяване на кредиторите с особен залог на търговско предприятие

Извършване на опис

Принудително отваряне на имота

Пазене на имота

Опис на съсобствен имот или имот СИО (съпружеска имуществена общност)

Спиране на изпълнението от съпруг недлъжник

Публична продан

Определяне на начална цена

Обявяване на проданта

Лица без право да наддават

Ограничения по чл. 490 ГПК

Ограничения по чл. 185, ал. 2 ЗЗД

Ограничения по чл. 18, ал. 1 ЗЗД

Оттегляне на писмените наддавателни предложения

Преминаване към устно наддаване и размер на стъпка за наддаване

Плащане на цената от купувача

Плащане на цената от взискател купувач

Невнасяне на цената в срок от купувач

Връщане на внесените задатъци

Внасяне на цената след срока

Постановление за възлагане и ефект на публичната продажба по реда на ГПК

Уведомяване за извършената продажба и право на обжалване

Спиране на публичната продажба

Публична продан на идеална части

Публична продан на имот предмет на съдебната делба

Прублична продан със запазване на ипотеките

Нестанала продажба и нова начала цена

Образци на документи

Възбрана

Възбрана на идеална чат от имот

Възбрана на право на строеж

Вдигане на възбрана

Постановление за отказ за налагане на възбрана

Постановление за отказ за продължаване на изпълнение след налагане на възбрана

Протокол за опис на земя със сграда

Протокол за опис на право на строеж

Протокол за опис на идеална част на съсобствен имот

Постановление за приемане на експертиза на вещо лице и определяне на стойност и налична цена на описаното имущество

Съгласие от съсобственик-недлъжник за продажба на негова идеална част

Обявление за публична продажба на идеална част

Обявление за публична продажба на апартамент със запазено право на ползване

Наддавателно предложение от едно лице

Наддавателно предложение от търговско дружество

Наддавателно предложение от няколко лица при равни дялове

Наддавателно предложение от няколко лица при различни дялове

Наддавателно предложение от взискател

Декларация чл. 6, ал. 2 ЗМИП за юридически лица

Декларация чл. 4, ал. 7 ЗМИП за физически лица

Плик

Протокол за нестанала публична продажба

Протокол за публична продажба

Постановление за задържане на задатък и обявяване на следващ купувач

Молба за възстановяване на депозит

Искане / Молба за нова публична продажба

Молба за нова начална цена и нова публична продажба

Постановление за възлагане на идеална част от имот

Постановление за възлагане на земеделски парцел

Постановление за възлагане на МПС

Постановление за възлагане на СОС - апартамент

Постановление за възлагане на съпруг недлъжник, изплатил дела на длъжника по реда на чл. 505, ал.1 ГПК

Постановление на изнесен на публична продан делбен имот, спечелен от съделител

Удостоверение за заличаване на ипотека след публична продажба

Шеста глава

Изпълнение върху ценни книги и дружествени дялове

Кратък коментар на авторите

Изпълнение върху ценни книги

Изпълнение върху налични ценни книги

Запор и опис налични ценни книжа

Публична продажба на ценната книга

Липса на ценните книги и процедура по обезсилване

Възлагане на вземането по ценната книга за събиране

Възлагане на вземането по ценната книга вместо плащане

Изпълнение върху безналична ценна книга

Изпълнение върху държавни ценна книга

Изпълнение върху безналични ценни книги по реда на чл. 18, ал. 4 ЗЧСИ

Изпълнение върху дялове в събирателно дружество, дружество с ограничена отговорност

Изпълнение върху дялове в събирателно дружество

Изпълнение върху дялове в дружество с ограничена отговорност

Изпълнение върху дялове в еднолично дружество с ограничена отговорност

Образци към глава шеста

Протокол за опис на налична ценна книга

Обявление за продажба на налична ценна книга

Постановление за възлагане за събиране на вземането по ценната книга (запис на заповед, облигация)

Постановление за възлагане на вземането вместо плащане (по запис на заповед, облигация)

Запор по ЦД на безналична ценна книга

Нареждане за прехвърляне по сметка на СИ на запорираните безналични ценни книги

Постановление за пристъпване към изпълнение върху безналични ценни книги

Запор на дялове до търговски регистър

Молба за възлагане на продажба по реда на чл. 18, ал. 4 ЗЧСИ относно безналични акции

Договор за поръчка между съдебния изпълнител и заложния кредитор

Договор с банката за качеството и на инвестиционен посредник

Изявление за прекратяване на участието на съдружник в ООД

Седма глава

Изпълнение върху непарични вземания

Кратък коментар на авторите

Изпълнение върху непарични вземания

Предаване на движими вещи

Предаване на заложени движими вещи по реда на чл. 35, ал. 1 ЗОЗ във връзка с чл. 521 ГПК

Липса на вещ, развалена вещ, част от вещ и определяне на равностойност

Изпълнение на заместими действия

Изпълнение на незаместими действия

Изпълнение на бездействи

Образци на документи

Протокол за предаване на вещи по ГПК

Постановление за определяне на равностойност по чл. 521 ГПК

Постановление за овластяване на взискател за извършване на заместими действия

Молба за образуване на производство по принудително предаване на заложени движими вещи до частния съдебен изпълнител

Постановление за определяне на равностойност на заложените движими вещи (при констатиране на тяхната липса)

Протокол за предаване на заложените вещи на заложения кредитор

Осма глава

Постъпления на суми и разпределение

Кратък коментар на авторите

Постъпления на суми

Присъединяване на кредитори

Присъединяване по сила на закона (ex lege)

Присъединяване по искане на кредитор

Изчисляване на дълг и изготвяне на сметка

Погасяване на задължения по изпълнителния титул

Погасяване на разноски

Погасяване на лихви

Изчисляване на законна лихва от 01.01.2015 г.

Изчисляване на законна лихва от 1994 до 31 юни 2012 г.

Изчисляване на законна лихва от 01.07.2012 г. до 01.01.2015 г.

Погасяване на главници

Изчисляване на съразмерността при погасяване - коефициент на съразмерност

Изготвяне на сметка за размер на дълга

Разпределения на суми по чл. 460 ГПК

Разпределения на суми по чл. 495 ГПК

Привилегии и редове в разпределението

Видове разноски, които се удовлетворяват в предимство

Разпределение по ЗОЗ

Обжалване на разпределението

Спиране на изплащането на сума поради спиране на изпълнението по изпълнителния титул

Спиране на изплащането на сумата при оспорване на вземането от друг взискател

Изплащане на суми

Образци на документи

Сметка на дълга по дълг в лева

Начин на получаване на коефициент за взискатели от един ред

Разпределение по чл. 460 ГПК на парични суми с двама взискатели - хирографарни

Разпределение по чл. 460 ГПК на парични суми с двама хирографарни и НАП

Разпределение по чл. 460 ГПК на парични суми с ипотекарен взискател, трудови, НАП и хирографарен

Разпределение по чл. 460ГПК на парични суми - разноски, особен залог, хирографарни

Разпределение по чл. 495 ГПК с трима хирографарни взискатели

Разпределение по чл. 495 ГПК с ипотекарен кредитор, обявен за купувач

Разпореждане за изплащане на суми при наличие на по-голяма сума от търсената и връщане на част на длъжника

Предварителен списък при разпределение по ЗОЗ

Окончателен списък при разпределение по ЗОЗ

Протокол за разпределение по ЗОЗ

Глава девета

Въвод във владение

Кратък коментар на авторите

Основание за образуване на изпълнително производство

Покана за доброволно изпълнение и призовка за принудително изпълнение

Извършване на въвода

Въвод без присъствие на длъжника

Въвод в реална част от имот

Въвод в идеална част от имот

Частичен въвод

Въвод срещу трето лице

Въвод срещу трето лице въз основа на влязло в сила съдебно решение

ВЪвод срещу трети лица, универсални правоприемници на длъжника

Въвод срещу трети лица, частни правоприемници на длъжника, които претендират и осъществяват владение на имота или притежават ограничени вещни права (право на ползване)

Трети лица, които държат имота за длъжника, без да претендират неговото владение

Трети лица, които владея за себе си и са придобили правата преди завеждане на делото

Въвод срещу трето лице въз основа на изпълнителен лист, издаден по реда на чл. 417 ГПК

Въвод срещу трето лице въз основа на влязло в сила постановление за възлагане след извършена публична продажба по реда на ГПК

Въвод срещу изпаднал в несъстоятелност длъжник след извършване публична продажба по ГПК

Самоволно връщане на имота от длъжника

Протокол за извършен въвод

Такси и разноски за въвода

Защита срещу въвод

Обратен въвод

Образци на документи

Искане за образуване на и.д. за въвод

Искане за повторен въвод

Искане за извършване на обратен въвод

Протокол за извършен въвод в недвижим имот с присъствие на длъжника

Протокол за извършен въвод в недвижим имот в отсъствие на длъжника

Протокол за извършен въвод срещу трето лице

Протокол за отказ за извършване на въвод

Протокол с отлагане на въвода

Протокол за повторен въвод

Протокол за извършен въвод в реална част от имота

Протокол за извършен въвод в идеална част от имота

Протокол за обратен въвод

Глава десета

Начисляване на ДДС в принудителното изпълнение

Кратък коментар на авторите

Облагаеми и необлагаеми продажби по ЗЗДС. Общи правила

Самооблагане на длъжника при необлагаеми сделки

Размер на ДДС при публичните продажби

Внасяне на ДДС след публична продажба и възстановяване на ДДС при отменени от съда публични продажби чрез отмяна на постановление за възлагане или по исков път

Възстановяване на погрешно внесено / недължимо ДДС

Образци на документи

Декларация от длъжника за облагане на необлагаема по ЗДДС сделка

Уведомление до НАП за закупуване на вещ по ЗДДС

Протокол за закупена вещ по ЗДДС

Искане за възстановяване на ДДС при отменена продажба

Искане за възстановяване на погрешно внесен ДДС