Изпълнителното производство

Сборник съдебна практика на ВКС (2008 – 2019 г.)

ISBN: 978-619-198-135-9
25,00 лв.
+

Сборникът съдържа подбор на решения на ВКС за посочения период като подредбата следва систематиката на действащия ГПК. Основният източник, който е ползван при съставянето на този сборник са решенията на ВКС, в това число и тълкувателните решения, касаещи изпълнителния процес.

Правилното прилагане на нормите, уреждащи индивидуалното принудително изпълнение не може да стане само по пътя на чисто теоретичните изследвания. Ето защо, през последните години практиката на висшата съдебна инстанция заема още по-съществена роля и функция в изграждането и функционирането на правната система.

Надявам се, че този сборник ще окаже положително въздействие върху работата на всички, които имат отношение и прилагат нормите, касаещи изпълнителното производство по ГПК и ще бъде ценно помагало не само за действащите държавни и частни съдебни изпълнители, но и за всички практикуващи юристи в областта на гражданското право и процеси, включително съдии, адвокати, юрисконсулти, помощтик частни съдебни изпълнители, както и за студентите в юридическите факултети.