-10%

Казуси по конституционно право

ISBN: 978-954-730-992-0
9,00 лв.
10,00 лв.
+

Сборникът има за цел да подпомогне студентите по право, политология, публична администрация и др. в усвояването на конституционноправната материя. Той цели и да хвърли светлина върху онези конструкции и моменти, които обикновено ги затрудняват, тъй като общата им юридическа подготовка (включително и терминологична) е все още в начален стадий.

Казусите са ориентирани към практическо прилагане на теоретичните познания, усвоени в рамките на курса по конституционно право. Решаването им способства за пълноценното осмисляне на институтите на конституционното право в тяхната цялост и взаимовръзка и развива способност за аналитично мислене, за аргументирано излагане и обосноваване на тези.

Като приложения са добавени Конституцията на Република България, Законът за Конституционен съд, както и Правилникът за организацията на дейността на Конституционния съд. С това значително се улесняват студентите при подготовката им и при търсенето на относимите нормативни актове.

Казусите могат да бъдат полезни на студентите при подготовката им за семестриалните изпити по конституционно право и конституционно правосъдие. Подходящи са и за подготовка за държавния изпит по публичноправни науки.

 

Въведение

Казуси по избрани теми

§ 1. Основни начала на конституционното право

§ 2. Гражданство на Република България

§ 3. Форми на държавата. Ревизия на Конституцията

§ 4. Политически партии

§ 5. Пряка демокрация

§ 6. Избори

§ 7. Парламентарен мандат. Правно положение на народния представител

§ 8. Правомощия и актове на парламента. Пленарни дебати

§ 9. Държавен глава

§ 10. Правителство

§ 11. Конституционно правосъдие

§ 12. Конституционни основи на местното самоуправление и местната администрация

ПРИЛОЖЕНИЯ

Конституция на Република България

Закон за Конституционен съд

Правилник за организацията на дейността на Конституционния съд