-10%

Казуси по наказателно право. Обща част

трето преработено и допълнено издание

ISBN: 978-954-730-839-8
17,10 лв.
19,00 лв.
+

След успеха на първото и второто издание на „Казуси по наказателно право – обща част“ излиза от печат и третото преработено и допълнено със съдебна практика издание. Книгата е насочена главно към студентите по право, затова казусите и въпросите към тях са формулирани с цел учебната материя да бъде усвоявана по-ефективно и пълноценно. Подборът на казусите, систематизацията на въпросите към тях и запознаването с основната съдебна практика целят максимално разбиране и усвояване на наказателноправната материя. Практическата ориентация на този сборник с юридически задачи ще помогне на студентите да придобият умението за формулиране на правилни въпроси и мотивирани правни решения, съобразени с действащото право.

Сборникът е полезен и за юристите, които се подготвят да се явят на изпити за постъпване на работа в органите на съдебната власт или в адвокатурата, които също са под формата на решаване на казус, тъй като към всеки казус са зададени и допълнителни въпроси с по-висока степен на сложност, с които авторите целят да провокират анализа. Идеята е бъдещите юристи да развият способността за обосноваване на една или друга теза, за да бъдат приложени конкретно натрупаните до момента абстрактни теоретични знания.

Изданието се отличава от предходното в няколко посоки с идеята да бъде максимално полезно. Голяма част от казусите са осъвременени и допълнени. Прецизирана и допълнена е съдебната практика, като същевременно към нея са добавени всички решения на Конституционния съд и на Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС, имащи отношение към съответната материя. Сега практиката обхваща периода 1955–2012 г.


Лазар Груев е професор по наказателно право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, доктор на юридическите науки. От 2003 до 2007 г. е съдия в Конституционния съд. От  2007 до 2014 г. е председател на Върховния касационен съд. Автор на множество публикации в областта на наказателното право.

Ралица Илкова е доцент по наказателно право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, доктор по право. Ръководител на катедра „Наказателноправни науки“ към ЮФ на СУ. Има множество публикации в областта на наказателното и административнонаказателното право, съавтор е на сборници със съдебна практика и учебни помагала.

Раздел I. Действие на наказателноправните норми по време и по място

Практика на Конституционния съд
Съдебна практика

Раздел II. Действие на наказателноправните норми спрямо лицата

Съдебна практика

Раздел III. Обективна страна на престъплението

Практика на Конституционния съд
Съдебна практика

Раздел IV. Субективна страна на престъплението

Съдебна практика

Раздел V. Стадии на умишлената престъпна дейност

Съдебна практика

Раздел VI. Съучастие. Съпричиняване. Особени форми на задружна престъпна дейност

Съдебна практика

Раздел VII. Единство и множество престъпления

Съдебна практика

Раздел VIII. Наказание, санкции и други мерки за въздействие

Практика на Конституционния съд
Съдебна практика

Раздел IХ. Индивидуализация на наказателната отговорност

Практика на Конституционния съд
Съдебна практика

Раздел Х. Погасяване на наказателното преследване. Реабилитация

Практика на Конституционния съд
Съдебна практика