-10%

Несъстоятелност

ISBN: 978-619-226-018-7
22,50 лв.
25,00 лв.
+

Книгата е посветена на режима на несъстоятелността по Търговския закон (ТЗ). В нея за първи път у нас са формулирани основните принципи на производството по несъстоятелност; направен е детайлен анализ на понятието за свръхзадълженост по чл. 742, ал. 1 ТЗ и е изяснен институтът на прекратяване на договори от синдика по чл. 644 ТЗ. Специално внимание е отделено на кредиторите на несъстоятелността, на обхвата и последиците от спирането на съдебни и изпълнителни производства по чл. 637 и 638 ТЗ, на спирането на плащанията като презумпция за неплатежоспособност по чл. 608, ал. 2 ТЗ и на въпросите на послесмъртната несъстоятелност. Анализирани са някои проблеми, свързани с недействителността на сделки и действия по чл. 645 – 647 ТЗ, с прекратяването на участия на несъстоятелния длъжник в търговско дружество и със заличаването на длъжника като правен субект.

При анализа на правната уредба (нерядко неясна или твърде лаконична) са взети предвид регламентацията в чуждите законодателства и чуждестранната доктрина по въпросите на несъстоятелността. Коментирани са и измененията и допълненията в ТЗ, в сила от 3 януари 2017 г., включително новата част пета относно производството по стабилизация на търговец. Анализирана е съдебната практика. Направени са и критични бележки по някои законодателни решения и са обосновани предложения de lege ferenda.


Григор Григоров е доцент по търговско право в ПУ „П. Хилендарски“ и в Института за държавата и правото при БАН. Адвокат от Софийската адвокатска колегия. Автор е на книгите „Дружество с ограничена отговорност“ (1994); „Вливане и сливане на търговски дружества. Глава 16 на Търговския закон (2001); „Търговско право. Кратък курс“ (2013) и Bulgaria. – In: International Encyclopaedia of Laws: Corporations and Partnerships (2015).

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

§ 1. Понятие за несъстоятелност

1. Несъстоятелността като обективно право

1.1. Понятие

1.2. Източници на правната уредба

1.3. Правна уредба на несъстоятелността в други държави

1.4. Терминологични бележки

2. Несъстоятелността като производство

2.1. Понятие и особености

2.2. Цели, принципи и фази на производството

2.3. Съпоставка с изпълнителните производства по ГПК, ДОПК и АПК

2.4. Съпоставка с производството по ликвидация

2.5. Производства, съпътстващи несъстоятелността

3. Историческо развитие на правото на несъстоятелност

3.1. Римско право

3.2. Средновековно право

3.3. Френско право

3.4. Немско право

3.5. Англосаксонско право

3.6. Българско право

3.7. Съвременни тенденции в развитието на правото на несъстоятелност

§ 2. Участници в производството по несъстоятелност

1. Длъжник

1.1. Длъжник търговец

1.2. Изключения

2. Кредитори на несъстоятелността

2.1. Понятие за кредитор на несъстоятелността

2.2. Лица, които не са кредитори на несъстоятелността

2.3. Заключение

2.4. Кредитори при послесмъртна несъстоятелност

2.5. Видове кредитори

§ 3. Органи и управление на масата на несъстоятелността

1. Общ преглед

2. Съд по несъстоятелността

2.1. Компетентност

2.2. Международна компетентност на българския съд

2.3. Функции на съда

2.4. Актове на съда. Обжалване

2.5. Отговорност на съда

3. Синдик

3.1. Понятие и видове

3.2. Назначаване и освобождаване

3.3. Правомощия на синдика

3.4. Отговорност на синдика

3.5. Възнаграждение и надзор върху дейността на синдика

4. Събрание на кредиторите

4.1. Понятие и видове

4.2. Провеждане, компетентност

5. Комитет на кредиторите

§ 4. Маса на несъстоятелността

1. Понятие

2. Състав

3. Маса съпружеска имуществена общност

Глава втора. МАТЕРИАЛНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

1. Неплатежоспособност

1.1. Понятие

1.2. Отграничение от неплатежоспособността по чл. 71 ЗЗД187

1.3. Презумпция за неплатежоспособност

2. Свръхзадълженост на КТД

2.1. Общи бележки

2.2. Белези

2.3. Отграничение от неплатежоспособността

3. Особени основания за откриване на производство по несъстоятелност за скрит съучастник, неограничено отговорен съдружник, починал или заличен от търговския регистър едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник

3.1. Основания за откриване на производство за скрит съучастник (чл. 609 ТЗ)

3.2. Основания за откриване на производство за неограничено отговорен съдружник (чл. 610 ТЗ)

3.3. Основания за откриване на производство за починал или заличен ЕТ (чл. 611, ал. 1 и 4 ТЗ)

3.4. Основания за откриване на производство за починал или заличен неограничено отговорен съдружник (чл. 611, ал. 2 и 4 ТЗ)

4. Откриване на производство срещу невписан търговец или прекратен невписан търговец

Глава трета. ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

1. Молба за откриване на производството

1.1. Процесуална легитимация

1.2. Съдържание на молбата

1.3. Приложения към молбата

1.4. Последици от подаване на молбата

1.5. Разглеждане на молбата (чл. 629 ТЗ)

1.6. Предмет на производството

2. Решения на съда по молбата за откриване на производство

2.1. Постановяване

2.2. Оповестяване и обжалване на съдебното решение

2.3. Последици на решенията по молбата за откриване на производство по несъстоятелност

3. Последици от откриването на производство по несъстоятелност

3.1. Общи положения

3.2. Ограничаване на правата на длъжника (чл. 635 и 636 ТЗ)

3.3. Задължение за съдействие (чл. 640 ТЗ)

3.4. Спиране на съдебни и изпълнителни производства срещу длъжника (чл. 637 и 638 ТЗ)

Глава четвърта. УСТАНОВЯВАНЕ, ЗАПАЗВАНЕ И ПОПЪЛВАНЕ НА МАСАТА НА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА

1. Установяване на масата

2. Мерки за запазване на масата

2.1. Запечатване

2.2. Обезпечителни мерки

3. Действия за попълване на масата

3.1. Събиране на невнесен капитал (чл. 643 ТЗ)

3.2. Прекратяване на договори (чл. 644 ТЗ)

3.3. Прихващане в производството по несъстоятелност

3.4. Недействителност на действия и сделки

3.5. Прекратяване на участия на длъжника в търговски дружества

Глава пета. ПРЕДЯВЯВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА

1. Общи положения

2. Предявяване на вземанията

2.1. Предявяване на вземанията от старите кредитори

2.2. Предявяване на вземанията от новите кредитори

3. Приемане на вземанията

3.1. Списъци на предявените вземания (чл. 686 ТЗ)

3.2. Одобряване на списъците с вземания от съда (чл. 692 ТЗ)

4. Оспорване на одобрения от съда списък на приетите вземания (чл. 694 ТЗ)

Глава шеста. ОЗДРАВЯВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО НА ДЛЪЖНИКА

1. Понятие и цели

2. Откриване на производство по оздравяване

3. Допускане на плана за оздравяване. Приемане. Утвърждаване на приетия план

3.1. Допускане на плана (чл. 701 ТЗ)

3.2. Приемане на плана (чл. 703 ТЗ)

3.3. Утвърждаване на приетия план (чл. 704 и 705 ТЗ)

3.4. Правна същност на плана за оздравяване

4. Действие на утвърдения план. Последици от неизпълнението на плана от длъжника

4.1. Обжалване на решението за утвърждаване на плана

4.2. Действие на плана

4.3. Защита на кредиторите във връзка с изпълнението на плана за оздравяване

4.4. Последици от неизпълнението на плана от длъжника

Глава седма. ОБЯВЯВАНЕ НА ДЛЪЖНИКА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ. ОСРЕБРЯВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАСАТА. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

1. Обявяване в несъстоятелност – основания и последици

1.1. Основания

1.2. Решение за обявяване в несъстоятелност

2. Осребряване на масата

2.1. Понятие и обхват

2.2. Ред и начини за осребряване

3. Разпределение на осребреното имущество

3.1. Условия за разпределение

3.2. Ред за удовлетворяване на кредиторите

3.3. Заделяне на суми за някои вземания

4. Приключване на производството по несъстоятелност

4.1. Основания и ред за прекратяване

4.2. Последици от прекратяването на производството

Глава осма. ИЗВЪНСЪДЕБНО СПОРАЗУМЕНИЕ. ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ. ВЪЗСТАНОВЯВЯНЕ В ПРАВА

1. Извънсъдебно споразумение

1.1. Същност

1.2. Сключване

1.3. Действие

2. Възобновяване на производство по несъстоятелност

2.1. Същност

2.2. Условия за възобновяване (чл. 744 ТЗ)

2.3. Производство по възобновяване. Последици

3. Възстановяване в права

3.1. Същност

3.2. Условия за възстановяване в права

3.3. Производство по възстановяване

ДОПЪЛНЕНИЕ

ПРОМЕНИТЕ В ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН (обн., ДВ, бр. 105 от 2016 г.), ЗАСЯГАЩИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА

1. Измененията в част четвърта ТЗ: Несъстоятелност

1.1. Нови прзумпции за неплатежоспособност

1.2. Изменения във връзка със синдика

1.3. Изменения във връзка с първото събрание на кредиторите

1.4. Изменения във връзка с установителните искове по чл. 694 ТЗ

1.5. Изменения, засягащи осребряването и разпределението на имуществото от масата на несъстоятелността

1.6. Изменения във връзка с приключване на производството по несъстоятелност

2. Производство по стабилизация на търговец

2.1. Общи положения

3. Откриване на ПС

3.1. Материални основания

3.2. Молба на търговеца

3.3. Разглеждане на молбата (чл. 771 ТЗ)

4. Последици от откриване на производството

4.1. Ограничаване на правомощията на търговеца (чл. 776 ТЗ)

4.2. Прекратяване на договори и прихващане в ПС (чл. 777 и 779 ТЗ)

4.3. Спиране на изпълнителни действия срещу търговеца (чл. 780 ТЗ)

4.4. Спиране на давността (чл. 781 ТЗ)

5. Разглеждане и утвърждаване на плана за стабилизация

5.1. Утвърждаване на списък на кредиторите (чл. 786 ТЗ)

5.2. Приемане на плана за стабилизация (чл. 787–789 ТЗ)

5.3. Утвърждаване на приетия план от съда (чл. 790 ТЗ)

6. Действие на утвърдения план за стабилизация (чл. 791 ТЗ)

6.1. Действие за търговеца и за кредиторите

6.2. Действие по отношение на трети лица

6.3. Последици от прекратяване на ПС за кредитори, невключени в списъка по чл. 768, ал. 5 ТЗ