Нищожност на брачния договор

ISBN: 978-954-28-1994-3
22,00 лв.
+

Настоящата книга е първото цялостно монографично изследване в българската правна доктрина, посветено на нищожността на брачния договор. Подложени са на обстоен анализ както основанията за нищожност, така и правните последици от нищожността на брачния договор за страните и за третите лица. Въпросът, на който се търси отговор в изследването, е какъв ще бъде конкретният прочит на общите правила за нищожност на правните сделки при прилагането им към брачния договор, който разкрива същностни различия от облигационните договори, предназначени преди всичко да обслужват гражданския оборот.

Изходната теза на автора е, че макар понякога да съдържа чисто гражданскоправни клаузи, като например тези, с които се прехвърля право на собственост или се учредяват ограничени вещни права, поради специфичния си предмет, време на действие и страни, брачният договор принадлежи на семейното право. Предложеният анализ е подчинен на стремежа да се намери добрият баланс между новия подход при уреждане на имуществените отношения между съпрузите, вдъхновен от принципа на договорната свобода, и необходимостта от защита на интересите на икономически по-слабата страна в брачното правоотношение, на децата и тези на третите лица.

Търсена е не само научноизследователска, но и практическа насоченост на труда.

ЗА СЛАБОСТТА НА ПРАВОТО КАТО СИЛА НА ЧОВЕШКОТО - Стоян Ставру 

УВОД 

ЧАСТ ПЪРВА 
НИЩОЖНОСТ НА БРАЧНИЯ ДОГОВОР ПО ЧЛ. 26, АЛ. 1 ЗЗД 

ГЛАВА ПЪРВА 
ПРОТИВОРЕЧИЕ НА БРАЧНИЯ ДОГОВОР СЪС ЗАКОНА 
I. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДУМИ 
II. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОТИВОРЕЧИЕТО СЪС ЗАКОНА 
III. ПОВЕЛИТЕЛНИТЕ НОРМИ НА ЗАКОНА КАТО ПРЕДЕЛ НА ДОГОВОРНАТА СВОБОДА НА СЪПРУЗИТЕ ДА ОПРЕДЕЛЯТ СЪДЪРЖАНИЕТО НА БРАЧНИЯ ДОГОВОР 
1. Изискването брачният договор да съдържа уговорки само относно имуществените отношения 
2. Забраната предбрачно имущество на една от страните да стане СИО 
3. Солидарната отговорност на съпрузите по закон 
4. Императивната уредба на издръжката 
5. Забраната с брачния договор да се правят разпореждания за случай на смърт 
IV. ПРИНЦИПИТЕ НА СЕМЕЙНОТО ПРАВО КАТО ПРЕДЕЛ НА ДОГОВОРНАТА СВОБОДА НА СЪПРУЗИТЕ ДА УРЕДЯТ ИМУЩЕСТВЕНИТЕ СИ ОТНОШЕНИЯ 
1. Понятие за правен принцип 
2. Нищожност на сделките, поради противоречие с правните принципи и проблемът за колизията между отделните принципи 
3. Семейноправни принципи 
4. Нищожност на брачния договор поради нарушаване на императивни законови изисквания по отношение на страните и начина за сключване 

ГЛАВА ВТОРА 
ПРОТИВОРЕЧИЕ НА БРАЧНИЯ ДОГОВОР С ДОБРИТЕ НРАВИ 
I. ПОНЯТИЕ ЗА ДОБРИ НРАВИ. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА 
II. ДОБРИТЕ НРАВИ ЗА ОТНОШЕНИЯТА В БРАКА И СЪОТНОШЕНИЕТО ИМ С УРЕДЕНИТЕ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЯ ЛИЧНИ ПРАВА И ЗАДЪЛ ЖЕ НИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ 
III. НЯКОИ КОНКРЕТНИ ХИПОТЕЗИ НА УГОВОРКИ, ПРОТИВОРЕЧАЩИ НА ДОБРИТЕ НРАВИ ЗА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ СЪПРУЗИ 
1. Уговорки, постигнати в резултат на експлоатацията на неравностойното положение на единия от другия съпруг 
2. Уговорки, поставящи икономически силния съпруг в положението на финансово експлоатиран 
3. Неустойка при неизпълнение на някои задължения на съпрузите 

ГЛАВА ТРЕТА 
ЗАОБИКАЛЯНЕ НА ЗАКОНА С БРАЧНИЯ ДОГОВОР 
I. ПОНЯТИЕ 
II. ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ СДЕЛКИ 
III. ЗАОБИКАЛЯНЕТО НА ЗАКОНА КАТО ОСНОВАНИЕ ЗА НИЩОЖНОСТ НА БРАЧНИЯ ДОГОВОР 
IV. ЗАОБИКАЛЯНЕ НА НЯКОИ КОНКРЕТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДОГОВОРНАТА СВОБОДА 
1. Заобикаляне на забраната на чл. 38, ал. 1 СК 
2. Заобикаляне на забраната на чл. 38, ал. 2, изр. 2 СК 
3. Заобикаляне на забраната на чл. 38, ал. 3 СК 

ЧАСТ ВТОРА 
НИЩОЖНОСТ НА БРАЧНИЯ ДОГОВОР ПО ЧЛ. 26, АЛ. 2 ЗЗД 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
НЕВЪЗМОЖЕН ПРЕДМЕТ ПРИ БРАЧНИЯ ДОГОВОР 
I. ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКАТА. НИЩОЖНОСТ НА ПРАВНИТЕ СДЕЛКИ ПОРАДИ НЕВЪЗМОЖЕН ПРЕДМЕТ 
II. НИЩОЖНОСТ НА НАПРАВЕНИТЕ С БРАЧНИЯ ДОГОВОР УГОВОРКИ ПОРАДИ НЕВЪЗМОЖЕН ПРЕДМЕТ 
1. Уговорките относно правата на страните върху имуществото, което се придобивна през време на брака 
2. Уговорките, с които се прехвърля или учредява вещно право 
3. Уговорките относно начина на управление и разпореждане с общото и лично имущество 
4. Уговорките относно издръжката между съпрузите и тази на децата 
5. Уговорките относно участието на страните в разходите и задълженията 
6. Уговорките относно имуществените последици от прекратяване на брака 

ГЛАВА ПЕТА 
ЛИПСА НА СЪГЛАСИЕ ПРИ БРАЧНИЯ ДОГОВОР 
I. НИЩОЖНОСТ НА ДВУСТРАННИТЕ ПРАВНИ СДЕЛКИ ПОРАДИ ЛИПСА НА СЪГЛАСИЕ 
II. НИЩОЖНОСТ НА БРАЧНИЯ ДОГОВОР ПОРАДИ ЛИПСА НА СЪГЛАСИЕ 
1. Малолетие и пълно запрещение 
2. Насилие 
3. Мислена уговорка 
4. Несъгласуваност на направените волеизявления 
5. Липса на съгласие по същественото съдържание на договора 

ГЛАВА ШЕСТА 
ЛИПСА НА ФОРМА ПРИ БРАЧНИЯ ДОГОВОР 
I. ФОРМА НА ПРАВНИТЕ СДЕЛКИ. НИЩОЖНОСТ ПОРАДИ ЛИПСА НА ФОРМА 
II. ИЗИСКУЕМАТА ОТ ЗАКОНА ФОРМА ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА БРАЧНИЯ ДОГОВОР 
III. СТОЯЩИ ВЪН ОТ ФОРМАТА ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА БРАЧНИЯ ДОГОВОР ДЕЙСТВИЯ 
IV. ФОРМАТА НА БРАЧНИЯ ДОГОВОР ПО НЯКОИ ЧУЖДИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВА 

ГЛАВА СЕДМА 
ЛИПСА НА ОСНОВАНИЕ ПРИ БРАЧНИЯ ДОГОВОР 
I. ПРЕДВАРИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 
II. ПОНЯТИЕ ЗА ОСНОВАНИЕ. НИЩОЖНОСТ НА ПРАВНИТЕ СДЕЛКИ ПОРАДИ ЛИПСА НА ОСНОВАНИЕ 
III. ОСНОВАНИЕТО ПРИ БРАЧНИЯ ДОГОВОР. НИЩОЖНОСТ НА НАПРАВЕНИТЕ С БРАЧНИЯ ДОГОВОР УГОВОРКИ ПОРАДИ ЛИПСА НА ОСНОВАНИЕ 

ГЛАВА ОСМА 
СИМУЛАЦИЯТА ПРИ БРАЧНИЯ ДОГОВОР 
I. ПОНЯТИЕ ЗА СИМУЛАТИВНА СДЕЛКА 
II. СИМУЛАЦИЯТА В СЕМЕЙНОТО ПРАВО 
1. Симулацията при брака 
2. Симулацията при развода 
3. Симулацията при осиновяването 
III. СИМУЛАЦИЯТА ПРИ БРАЧНИЯ ДОГОВОР 
1. Абсолютна и относителна симулация на брачния договор 
2. Симулацията на брачния договор в контекста на публичния регистър на имуществените отношения на съпрузите 
3. „Действие“ на симулативния брачен договор 
IV. ПРАВЕН ИНТЕРЕС ОТ ПРОГЛАСЯВАНЕ НА НИЩОЖНОСТТА НА ПРИВИДНИЯ БРАЧЕН ДОГОВОР И РАЗКРИВАНЕ НА ПРИКРИТИЯ РЕЖИМ НА ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ 
1. Страните 
2. Наследниците 
3. Кредиторите 
V. ДОКАЗВАНЕ НА СИМУЛАЦИЯТА 
1. Доказване на симулацията от страните 
2. Доказване на симулацията от наследниците на страните 
3. Доказване на симулацията от кредиторите на страните 

ЧАСТ ТРЕТА 
ПОСЛЕДИЦИ ОТ НИЩОЖНОСТТА НА БРАЧНИЯ ДОГОВОР 

ГЛАВА ДЕВЕТА 
ПОСЛЕДИЦИ ЗА СТРАНИТЕ 
I. ПОСЛЕДИЦИ ОТНОСНО УСТАНОВЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕНО-БРАЧЕН РЕЖИМ 
1. Установеният режим няма да произведе действие 
2. Въпросът за приложимия режим 
3. „Реституция“ на придобитите съгласно режима права? 
4. Придобивната давност 
5. Подобренията 
II. ПОСЛЕДИЦИ ОТНОСНО ПОЛУЧЕНОТО ПО НИЩОЖНИЯ БРАЧЕН ДОГОВОР 
1. Кой може да търси възстановяване? Въпросът за наследниците 
2. Какво е разрешението, ако даденото е потребено, съответно престираното е от такъв характер, че не може да се върне? 
3. Погасителната давност при реституционното вземане 
4. Възражение за неизпълнено задължение по двустранно облигационно отношение 

ГЛАВА ДЕСЕТА 
ПОСЛЕДИЦИ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА 
I. ЗНАЧЕНИЕТО НА РЕГИСТРАЦИЯТА В РЕГИСТЪРА НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ДОБРОСЪВЕСТНОСТТА НА ТРЕТИТЕ ЛИЦА 
II. ВЪПРОСЪТ ЗА ПРИЛОЖИМИЯ РЕЖИМ В ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ И ТРЕТИТЕ ЛИЦА 
III. ПОСЛЕДИЦИ ЗА КОНТРАГЕНТИТЕ НА СТРАНИТЕ 
1. Правата, придобити от трети лица при разпореждане с имущество, което според нищожния брачен договор е лична собственост на разпоредилия се съпруг 
2. Правата, придобити от трети лица при съвместно разпореждане на съпрузите с имущество, което според нищожния брачен договор е съпружеска имуществена общност 
3. Правата, придобити от трети лица при разпореждане с имущество, което според нищожния брачен договор е дялова съсобственост на съпрузите и двамата или някой от тях е изразил воля да отчужди идеалните си части 
IV. ПОСЛЕДИЦИ ЗА КРЕДИТОРИТЕ НА СТРАНИТЕ 
1. При нищожност на брачния договор, предвиждащ имуществена разделност 
2. При нищожност на брачния договор, предвиждащ имуществена общност 
3. При нищожност на брачния договор, предвиждащ смесен (комбиниран) режим на имуществени отношения 

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА 
ЧАСТИЧНА НИЩОЖНОСТ НА БРАЧНИЯ ДОГОВОР 
I. ЦЕЛ НА ИНСТИТУТА И ОБЩИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЧАСТИЧНАТА НИЩОЖНОСТ 
II. ОТДЕЛНИ ХИПОТЕЗИ НА ЧАСТИЧНА НИЩОЖНОСТ 
1. Частична нищожност при заместване на недействителните части от повелителни норми на закона 
2. Частична нищожност при констатация, че договорът би бил сключен и без недействителните му части 
3. Частична нищожност по силата на специална правна норма, ограничаваща последиците на порока до конкретна уговорка 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЯ