Нотариални производства

Второ актуализирано издание
ISBN: 978-954-28-2673-6
16,00 лв.
+

Настоящият труд е посветен на промените в българското процедурно нотариално право, настъпили след влизането в сила на ЗННД през 1997 г. и на ГПК през 2007 г.

Макар че нотариалната реформа е основно насочена към неговата организационна част, тя неминуемо се отразява и на отделните видове нотариални производства.

Разгледани са различни теоретични проблеми, свързани с правната същност и видовете нотариални производства, като е потърсен отговор на многобройни пра​ктически въпроси, възниквали в нотариалната дейност.

​Книгата е предназначена както за студенти по право, така и за нотариуси, помощник-нотариуси, адвокати, съдии по вписванията и всички, които се интересуват от разглежданата материя.

ГЛАВА ПЪРВА
ПОНЯТИЕ И ПРАВНА СЪЩНОСТ НА НОТАРИАЛНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА. ОБЩИ ПРАВИЛА

§ 1. Понятие и правна същност на нотариалните производства

1.1. Кратък преглед на становищата

1.2. Проблемът

1.3. Дефиниция

1.4. Понятие и видове нотариални удостоверявания

§ 2. Общи правила за нотариалните производства

2.1. Общи положения

2.2. Субекти в нотариалното производство

2.3. Време и място на извършване на нотариалните производства

2.4. Забрани за извършване на нотариално производство

2.5. Спиране и прекратяване

2.6. Отказ за извършване на нотариално производство

ГЛАВА ВТОРА
НОТАРИАЛЕН АКТ ЗА ПРАВНА СДЕЛКА

§ 1. Понятие и приложно поле

§ 2. Общи изисквания за извършване на производството

§ 3. Ред за извършване

3.1. Начало на производството

3.2. Проверки, извършвани от нотариуса

3.3. Същински нотариални действия

3.4. Особености във връзка със същинските нотариални действия

3.5. Производство за издаване на нотариален акт, проектът за който е изготвен от нотариус

ГЛАВА ТРЕТА
КОНСТАТИВНИ НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ

§ 1. Понятие и правна същност

1.1. Правна уредба

1.2. Правна същност на констативния нотариален акт. Определение

1.3. Приложно поле

1.4. Общи правила за производството

§ 2. Констативни актове по чл. 587, ал. 1 ГПК

§ 3. Констативен нотариален акт по чл. 587, ал. 2 ГПК

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
НОТАРИАЛНИ ЗАВЕРКИ

§ 1. Понятие и видове

§ 2. Нотариално удостоверяване на подпис върху частен документ

§ 3. Нотариално удостоверяване на съдържанието на частен документ

§ 4. Нотариално удостоверяване на подпис и съдържание на частен документ

4.1. Проблемът

4.2. Удостоверяване на брачен договор

§ 5. Нотариалното удостоверяване на датата на частен документ

§ 6. Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения на документи и книжа

§ 7. Нотариална покана

§ 8. Констативен протокол

ГЛАВА ПЕТА
НОТАРИАЛНИ ПРОИЗВОДСТВА, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАВЕЩАТЕЛНИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ

§ 1. Нотариално завещание

§ 2. Предаване и връщане на предадено за съхранение саморъчно завещание

§ 3. Обявяване на саморъчно завещание

§ 4. Отмяна на завещание с нотариален акт

4.1. Общи бележки

4.2. Приложно поле на отмяната на завещание с нотариален акт

4.3. Процедура за отмяна на завещание с нотариален акт

ГЛАВА ШЕСТА
НИЩОЖНИ И НЕИСТИНСКИ НОТАРИАЛНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

§ 1. Нищожни нотариални удостоверявания

§ 2. Неистински нотариални удостоверявания

ГЛАВА СЕДМА
ПОПРАВКА И ОБЕЗСИЛВАНЕ НА НОТАРИАЛНИ УДОСТОВЕРЯВАНИЯ

§ 1. Поправка на нотариално удостоверяване

§ 2. Обезсилване на нотариално удостоверяване

БИБЛИОГРАФИЯ