-10%

Обществени поръчки

2 07 С04
18. актуализирано издание
към 10 май 2021 г.

+ актуализационно приложение към 5 август 2022 г.
 

ISBN: 978-619-226-178-8
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    480
  • Година на издаване:
    2021
10,71 лв.
11,90 лв.
+

В актуализираното издание на сборника са отразени измененията в ППЗОП, обнародвани в бр. 35 на "Държавен вестник" от 27 април 2021 г.

В сборника са поместени Законът за обществените поръчки, правилникът за прилагането му и тарифата за таксите в производствата по обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд, които са в сила от 15 април 2016 г.

Включен е Законът за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, с който се уреждат обществените отношения, свързани с различните дейности по координация, изпълнение, мониторинг и контрол на средствата, предоставени от Европейския съюз на Република България в режим на споделено управление, като и специалните правила за определяне на изпълнител от бенефициент на безвъзмездна финансова помощ.

Поместено е Информационно приложение – справочник на актовете на правото на Европейския съюз в материята на обществените поръчки.

Текстовете са анотирани с вътрешни препращания, препращания към други нормативни актове и бележки във връзка с преходния режим.

1. Закон за обществените поръчки

2. Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

3. Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

4. Тарифа за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд

Информационно приложение